Fork me on GitHub

Kompozícia

Niektoré časti tohto prekladu môžu byť neaktuálne.
Viacero drobných zmien bolo pridaných do originálnej lekcie od poslednej aktualizácie.

Zo skúsenosti vieme, že je dosť nepohodlné, mať všetky funkcie v jedinom súbore. V tejto lekcii sa naučíme, ako funkcie zoskupovať a definovať špeciálny typ mapy, zvaný struct aby sme mohli usporiadať náš kód efektívne.

Obsah

Moduly

Moduly nám umožňujú organizovať funkcie do menných priestorov (namespaces). Definujeme v nich pomenované a privátne funkcie, o ktorých sme si povedali v lekcii o funkciách.

Pozrime sa na jednoduchý príklad:

defmodule Example do
 def pozdrav(meno) do
  ~s(Ahoj #{meno}.)
 end
end

iex> Example.pozdrav "Jano"
"Ahoj Jano."

V Elixire je možné definovať moduly vnorené v iných moduloch, čo nám dovoľuje jemnejšie rozdeľovať funkcionalitu do menných priestorov:

defmodule Example.Pozdravy do
 def rano(meno) do
  "Dobré ráno #{meno}."
 end

 def vecer(meno) do
  "Dobrý večer #{meno}."
 end
end

iex> Example.Pozdravy.rano "Jano"
"Dobré ráno Jano."

Atribúty modulov

Atribúty sa v Elixirových moduloch najčastejšie používajú ako konštanty:

defmodule Example do
 @pozdrav "Ahoj"

 def pozdrav(meno) do
  ~s(#{@pozdrav} #{meno}.)
 end
end

Je dôležité zapamätať si, že v Elixire existujú vyhradené modulové atribúty. Najbežnejšie tri sú tieto:

Structs

Structs sú špeciálny typ máp s definovanými kľúčmi a ich východiskovými hodnotami. Struct musí byť definovaný v module, z ktorého získa svoj názov. Je bežné, že struct je jediná vec definovaná v module.

Na definovanie structu používame kľúčové slovo defstruct nasledované zoznamom kľúčových slov a ich východiskových hodnôt:

defmodule Example.User do
 defstruct name: "Sean", roles: []
end

Teraz si vytvorme niekoľko príkladov tohto structu:

iex> %Example.User{}
%Example.User{name: "Sean", roles: []}

iex> %Example.User{name: "Steve"}
%Example.User{name: "Steve", roles: []}

iex> %Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
%Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}

Struct môžeme meniť rovnako, ako mapu:

iex> steve = %Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
%Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
iex> sean = %{steve | name: "Sean"}
%Example.User{name: "Sean", roles: [:admin, :owner]}

Veľmi dôležitou vlastnosťou structov je, že ich môžeme pattern matchovať s mapami:

iex> %{name: "Sean"} = sean
%Example.User{name: "Sean", roles: [:admin, :owner]}

Skladanie modulov

Teraz, keď už dokážeme vytvárať vlastné moduly, je načase naučiť sa, ako v nich používať funkcie definované v iných moduloch. Elixir nám na tento účel poskytuje niekoľko odlišných kompozičných mechanizmov:

alias

Dovoľuje nám dať externému modulu (kratší) alias, cez ktorý potom k nemu budeme pristupovať. V Elixirovom kóde je použitie aliasov veľmi bežné:

defmodule Sayings.Greetings do
 def basic(name), do: "Hi, #{name}"
end

# S použitím aliasu

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings

 def greeting(name), do: Greetings.basic(name)
end

# Bez použitia aliasu

defmodule Example do
 def greeting(name), do: Sayings.Greetings.basic(name)
end

Ak existuje konflikt medzi dvoma aliasmi alebo iba chceme aliasy pomenovať úplne inak, môžeme tak urobiť pomocou :as:

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings, as: Hi

 def print_message(name), do: Hi.basic(name)
end

Je možné aliasovať viacero modulov naraz:

defmodule Example do
 alias Sayings.{Greetings, Farewells}
end

import

Ak chceme z externého modulu len importovať jeho funkcie a makrá do nášho modulu, môžeme použiť príkaz import:

iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:9: undefined function last/1
iex> import List
nil
iex> last([1, 2, 3])
3

Filtrovanie

Normálne sa pri importe do nášho modulu dostanú úplne všetky funkcie a makrá z modulu, ktorý importujeme. Môžeme však použiť filtre :only (iba) a :except (okrem), ktorými vieme presnejšie špecifikovať, o čo z cieľového modulu máme záujem.

Pri použití filtrov only a except musíme uviesť názov a aritu (počet argumentov) každej filtrovanej funkcie (alebo makra). Napríklad funkciu last/1 by sme samostatne importovali takto:

iex> import List, only: [last: 1]
iex> first([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:13: undefined function first/1
iex> last([1, 2, 3])
3

Ak zasa naimportujeme všetko okrem funkcie last/1 a teraz vyskúšame rovnaké funkcie ako predtým dostaneme:

iex> import List, except: [last: 1]
nil
iex> first([1, 2, 3])
1
iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:3: undefined function last/1

Ďalšími užitočnými filtrami sú :functions a :macros, ktorými vieme naimportovať z cieľového modulu len funkcie alebo len makrá:

import List, only: :functions
import List, only: :macros

require

Aj keď sa require/2 používa zriedkavejšie, je rovnako dôležitou metódou kompozície. Pri jej použití máme istotu, že cieľový modul je skompilovaný a načítaný. To je užitočné najmä v prípade, že potrebujeme prístup k jeho makrám:

defmodule Example do
 require SuperMacros

 SuperMacros.do_stuff
end

Ak by sme sa totiž pokúsili zavolať makro, ktoré ešte nie je načítané, Elixir by vyhodil chybu.

use

Macro use vyvolá špeciálne macro, nazvané __using__/1, z špecifikovaného modulu. Tu je príklad:

# lib/use_import_require/use_me.ex
defmodule UseImportRequire.UseMe do
 defmacro __using__(_) do
  quote do
   def use_test do
    IO.puts("use_test")
   end
  end
 end
end

a pridáme tento riadok do UseImportRequire:

use UseImportRequire.UseMe

Použitím UseImportRequire.UseMe definuje funkciu use_test/0 tým že vyvolá macro __using__/1.

To je všetko čo use spraví. Ale, je bežné pre macro __using__ použiť ho na zavolanie alias, require alebo import. To vytvorí v module zadané aliasy alebo importy. Umožní nám modul použiť na definovanie politiky, ako máme odkazovať na funkcie a makrá.

Phoenix framework využíva use a __using__/1 na odstránenie opakovania sa pri aliasoch a importoch v moduloch definovaných používateľom.

Tu je krátka ukážka z modulu Ecto.Migration:

defmacro __using__(_) do
 quote location: :keep do
  import Ecto.Migration
  @disable_ddl_transaction false
  @before_compile Ecto.Migration
 end
end

Macro Ecto.Migration.__using__/1 obsahuje volanie import a keď zavoláme use Ecto.Migration tiež zavoláme aj import Ecto.Migration. To pripraví aj atribúty modulu, ktorý ovláda správanie Ecta.

Na zopakovanie: použitie macra jednoducho zavolá __using__/1 špecifikovaného modulu. Aby sme ale naozaj vedeli čo vykoná musíme si prečítať macro __using__/1.

Poznámka: quote, alias, use a require sú makrá použité keď pracujeme s metaprogramovaním.


Contributors

loading...Zdieľaj túto stránku