Fork me on GitHub

Kompozícia

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Zo skúsenosti vieme, že je dosť nepohodlné, mať všetky funkcie v jedinom súbore. V tejto lekcii sa naučíme, ako funkcie zoskupovať do modulov, ako moduly komponovať a ako používať špeciálny typ mapy, zvaný Struct.

Obsah

Moduly

Moduly umožňujú organizovať funkcie do menných priestorov (namespaces). Definujeme v nich pomenované a privátne funkcie, o ktorých sme si povedali v minulej lekcii.

Pozrime sa na jednoduchý príklad:

defmodule Example do
 def pozdrav(meno) do
  ~s(Ahoj #{meno}.)
 end
end

iex> Example.pozdrav "Jano"
"Ahoj Jano."

V Elixire je možné definovať moduly vnorené v iných moduloch, čo nám dovoľuje jemnejšie rozdeľovať funkcionalitu do menných priestorov:

defmodule Example.Pozdravy do
 def rano(meno) do
  "Dobré ráno #{meno}."
 end

 def vecer(meno) do
  "Dobrý večer #{meno}."
 end
end

iex> Example.Pozdravy.rano "Jano"
"Dobré ráno Jano."

Atribúty modulov

Atribúty sa v Elixirových moduloch najčastejšie používajú ako konštanty:

defmodule Example do
 @pozdrav "Ahoj"

 def pozdrav(meno) do
  ~s(#{@pozdrav} #{meno}.)
 end
end

Dôležitá poznámka: v Elixire existujú vyhradené modulové atribúty, ktoré majú špeciálny význam. Najbežnejšie tri sú tieto:

Structs

Struct je špeciálny typ dátovej štruktúry mapa s preddefinovanými kľúčami a ich default hodnotami. Struct musí byť definovaný v module - z tohto modulu získa svoj názov. V tomto module sa potom už väčšinou nič iné nedefinuje.

Na definovanie structu používame kľúčové slovo defstruct nasledované zoznamom polí a ich default hodnôt:

defmodule Example.User do
 defstruct name: "Sean", roles: []
end

Teraz si vytvorme niekoľko exemplárov tohto structu:

iex> %Example.User{}
%Example.User{name: "Sean", roles: []}

iex> %Example.User{name: "Steve"}
%Example.User{name: "Steve", roles: []}

iex> %Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
%Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}

Struct môžeme meniť rovnako, ako mapu:

iex> steve = %Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
%Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
iex> sean = %{steve | name: "Sean"}
%Example.User{name: "Sean", roles: [:admin, :owner]}

Veľmi dôležitou vlastnosťou structov je, že ich môžeme pattern matchovať s mapami:

iex> %{name: "Sean"} = sean
%Example.User{name: "Sean", roles: [:admin, :owner]}

Skladanie modulov

Teraz, keď už dokážeme vytvárať vlastné moduly, je načase naučiť sa, ako v nich používať funkcie definované v iných moduloch. Elixir nám na tento účel poskytuje niekoľko odlišných kompozičných mechanizmov:

alias

Dovoľuje nám dať externému modulu (kratší) alias, cez ktorý potom k nemu budeme pristupovať. V Elixirovom kóde je použitie aliasov veľmi bežné:

defmodule Sayings.Greetings do
 def basic(name), do: "Hi, #{name}"
end

# s použitím aliasu

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings

 def greeting(name), do: Greetings.basic(name)
end

# bez použitia aliasu

defmodule Example do
 def greeting(name), do: Sayings.Greetings.basic(name)
end

V príklade je vidieť, že ak nešpecifikujeme inak, ako alias sa použije posledná časť mena modulu. napríklad z modulu Sayings.Greetings sa stane Greetings. Ak chceme vytvoriť vlastný alias (napríklad aby sme sa vyhli konfliktu mien), použijeme parameter as::

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings, as: Hi

 def print_message(name), do: Hi.basic(name)
end

Je možné aliasovať viacero modulov naraz:

defmodule Example do
 alias Sayings.{Greetings, Farewells}
end

import

Ak chceme z externého modulu len importovať jeho funkcie a makrá do nášho modulu, môžeme použiť príkaz import:

iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:9: undefined function last/1
iex> import List
nil
iex> last([1, 2, 3])
3

Ak by sme v uvedenom príklade nepoužili import, museli by sme funkciu last volať ako List.last.

Filtrovanie

Normálne sa pri importe do nášho modulu dostanú úplne všetky funkcie a makrá z modulu, ktorý importujeme. Môžeme však použiť filtre :only (iba) a :except (okrem), ktorými vieme presnejšie špecifikovať, o čo z cieľového modulu máme záujem.

Pri použití filtrov only a except musíme uviesť názov a aritu (počet argumentov) každej filtrovanej funkcie (alebo makra). Napríklad funkciu last/1 by sme samostatne importovali takto:

iex> import List, only: [last: 1]
iex> first([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:13: undefined function first/1
iex> last([1, 2, 3])
3

Takto zasa naimportujeme z modulu List všetko okrem funkcie last/1:

iex> import List, except: [last: 1]
nil
iex> first([1, 2, 3])
1
iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:3: undefined function last/1

Ďalšími užitočnými filtrami sú :functions a :macros, ktorými vieme naimportovať z cieľového modulu len funkcie alebo len makrá:

import List, only: :functions
import List, only: :macros

require

Aj keď sa require/2 používa zriedkavejšie, je rovnako dôležitou metódou kompozície. Pri jej použití máme istotu, že cieľový modul je skompilovaný a načítaný. To je užitočné najmä v prípade, že potrebujeme prístup k jeho makrám:

defmodule Example do
 require SuperMacros

 SuperMacros.do_stuff
end

Ak by sme sa totiž pokúsili zavolať makro, ktoré ešte nie je načítané, Elixir by vyhodil chybu.

use

Použije modul v aktuálnom kontexte. Hodí sa nám to keď chceme, aby cieľový modul pri importovaní niečo vykonal. Volaním príkazu use totiž spustíme makro __using__ daného modulu (ak nejaké má), čo mu poskytuje možnosť ovplyvniť náš modul - napríklad vložiť doňho nejaké importy, aliasy a podobne:

defmodule HelloModule do
 defmacro __using__(opts) do
  quote do
   import HelloModule.Foo
   import HelloModule.Bar
   import HelloModule.Baz

   alias HelloModule.Repo
  end
 end
end

Ak by sme teda v našom module zavolali use HelloModule, HelloModule nám doňho importne svoje podmoduly Foo, Bar a Baz, plus vytvorí alias Repo.Zdieľaj túto stránku