Fork me on GitHub

Kompozícia

Zo skúsenosti vieme, že je dosť nepohodlné, mať všetky funkcie v jedinom súbore. V tejto lekcii sa naučíme, ako funkcie zoskupovať do modulov, ako moduly komponovať a ako používať špeciálny typ mapy, zvaný Struct.

Obsah

Moduly

Moduly umožňujú organizovať funkcie do menných priestorov (namespaces). Definujeme v nich pomenované a privátne funkcie, o ktorých sme si povedali v minulej lekcii.

Pozrime sa na jednoduchý príklad:

defmodule Example do
 def pozdrav(meno) do
  ~s(Ahoj #{meno}.)
 end
end

iex> Example.pozdrav "Jano"
"Ahoj Jano."

V Elixire je možné definovať moduly vnorené v iných moduloch, čo nám dovoľuje jemnejšie rozdeľovať funkcionalitu do menných priestorov:

defmodule Example.Pozdravy do
 def rano(meno) do
  "Dobré ráno #{meno}."
 end

 def vecer(meno) do
  "Dobrý večer #{meno}."
 end
end

iex> Example.Pozdravy.rano "Jano"
"Dobré ráno Jano."

Atribúty modulov

Atribúty sa v Elixirových moduloch najčastejšie používajú ako konštanty:

defmodule Example do
 @pozdrav "Ahoj"

 def pozdrav(meno) do
  ~s([email protected]} #{meno}.)
 end
end

Dôležitá poznámka: v Elixire existujú vyhradené modulové atribúty, ktoré majú špeciálny význam. Najbežnejšie tri sú tieto:

Structs

Struct je špeciálny typ dátovej štruktúry mapa s preddefinovanými kľúčami a ich default hodnotami. Struct musí byť definovaný v module - z tohto modulu získa svoj názov. V tomto module sa potom už väčšinou nič iné nedefinuje.

Na definovanie structu používame kľúčové slovo defstruct nasledované zoznamom polí a ich default hodnôt:

defmodule Example.User do
 defstruct name: "Sean", roles: []
end

Teraz si vytvorme niekoľko exemplárov tohto structu:

iex> %Example.User{}
%Example.User{name: "Sean", roles: []}

iex> %Example.User{name: "Steve"}
%Example.User{name: "Steve", roles: []}

iex> %Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
%Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}

Struct môžeme meniť rovnako, ako mapu:

iex> steve = %Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
%Example.User{name: "Steve", roles: [:admin, :owner]}
iex> sean = %{steve | name: "Sean"}
%Example.User{name: "Sean", password: nil, roles: [:admin, :owner]}

Veľmi dôležitou vlastnosťou structov je, že ich môžeme pattern matchovať s mapami:

iex> %{name: "Sean"} = sean
%Example.User{name: "Sean", roles: [:admin, :owner]}

Skladanie modulov

Teraz, keď už dokážeme vytvárať vlastné moduly, je načase naučiť sa, ako v nich používať funkcie definované v iných moduloch. Elixir nám na tento účel poskytuje niekoľko odlišných kompozičných mechanizmov:

alias

Dovoľuje nám dať externému modulu (kratší) alias, cez ktorý potom k nemu budeme pristupovať. V Elixirovom kóde je použitie aliasov veľmi bežné:

defmodule Sayings.Greetings do
 def basic(name), do: "Hi, #{name}"
end

# s použitím aliasu

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings

 def greeting(name), do: Greetings.basic(name)
end

# bez použitia aliasu

defmodule Example do
 def greeting(name), do: Sayings.Greetings.basic(name)
end

V príklade je vidieť, že ak nešpecifikujeme inak, ako alias sa použije posledná časť mena modulu. napríklad z modulu Sayings.Greetings sa stane Greetings. Ak chceme vytvoriť vlastný alias (napríklad aby sme sa vyhli konfliktu mien), použijeme parameter as::

defmodule Example do
 alias Sayings.Greetings, as: Hi

 def print_message(name), do: Hi.basic(name)
end

Je možné aliasovať viacero modulov naraz:

defmodule Example do
 alias Sayings.{Greetings, Farewells}
end

import

Ak chceme z externého modulu len importovať jeho funkcie a makrá do nášho modulu, môžeme použiť príkaz import:

iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:9: undefined function last/1
iex> import List
nil
iex> last([1, 2, 3])
3

Ak by sme v uvedenom príklade nepoužili import, museli by sme funkciu last volať ako List.last.

Filtrovanie

Normálne sa pri importe do nášho modulu dostanú úplne všetky funkcie a makrá z modulu, ktorý importujeme. Môžeme však použiť filtre :only (iba) a :except (okrem), ktorými vieme presnejšie špecifikovať, o čo z cieľového modulu máme záujem.

Pri použití filtrov only a except musíme uviesť názov a aritu (počet argumentov) každej filtrovanej funkcie (alebo makra). Napríklad funkciu last/1 by sme samostatne importovali takto:

iex> import List, only: [last: 1]
iex> first([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:13: undefined function first/1
iex> last([1, 2, 3])
3

Takto zasa naimportujeme z modulu List všetko okrem funkcie last/1:

iex> import List, except: [last: 1]
nil
iex> first([1, 2, 3])
1
iex> last([1, 2, 3])
** (CompileError) iex:3: undefined function last/1

Ďalšími užitočnými filtrami sú :functions a :macros, ktorými vieme naimportovať z cieľového modulu len funkcie alebo len makrá:

import List, only: :functions
import List, only: :macros

require

Aj keď sa require/2 používa zriedkavejšie, je rovnako dôležitou metódou kompozície. Pri jej použití máme istotu, že cieľový modul je skompilovaný a načítaný. To je užtočné najmä v prípade, že potrebujeme prístup k jeho makrám:

defmodule Example do
 require SuperMacros

 SuperMacros.do_stuff
end

Ak by sme sa totiž pokúsili zavolať makro, ktoré ešte nie je načítané, Elixir by vyhodil chybu.

use

Použije modul v aktuálnom kontexte. Hodí sa nám to keď chceme, aby cieľový modul pri importovaní niečo vykonal. Volaním príkazu use totiž spustíme funkciu __using__ daného modulu (ak nejakú má), čo mu poskutuje možnosť ovplyvniť náš modul - napríklad vložiť doňho nejaké importy, aliasy a podobne:

defmodule HelloModule do
 defmacro __using__(opts) do
  quote do
   import HelloModule.Foo
   import HelloModule.Bar
   import HelloModule.Baz

   alias HelloModule.Repo
  end
 end
end

Ak by sme teda v našom module zavolali use HelloModule, HelloModule nám doňho importne svoje podmoduly Foo, Bar a Baz, plus vytvorí alias Repo.


Zdieľaj túto stránku