Fork me on GitHub

Sigily

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Práca so sigilmi a ich vytváranie.

Obsah

Čo sú sigily

Sigily predstavujú alternatívnu syntax pre reprezentáciu a prácu s literálmi. Každý sigil začína znakom ~ (tilda) nasledovaným iným znakom, ktorý určuje druh sigilu. Jazyk Elixir má vstavaných niekoľko rôznych druhov sigilov, no ak potrebujeme, môžeme vytvoriť aj svoje vlastné druhy.

Zoznam vstavaných sigilov:

Po tilde a znaku určujúcom druh sigilu nasleduje vstup sigilu ohraničený oddeľovačmi. Ako oddeľovače môžeme použiť tieto znaky:

Po uzatváracom oddeľovači môžy ešte nasledovať modifikátory (ak ich daný sigil podporuje).

Zoznamy znakov

Sigily ~c a ~C vytvoria zoznam znakov (character list, charlist):

iex> ~c/2 + 7 = #{2 + 7}/
'2 + 7 = 9'

iex> ~C/2 + 7 = #{2 + 7}/
'2 + 7 = \#{2 + 7}'

Môžeme si všimnúť, že sigil s malým ~c aplikuje interpoláciu, sigil s veľkým ~C však nie. Tento vzor (malé/veľké písmeno) je pri zabudovaných sigiloch pravidlom.

Poznámka: zoznam znakov je v Elixire niečo úplne iné, než reťazec!

Regulárne výrazy

Na reprezentáciu regulárnych výrazov (regexpov) slúžia v Elixire sigily ~r a ~R. Vytvorené výrazy môžme použiť buď priamo alebo cez funkcie na prácu s regulárnymi reťazcami:

iex> re = ~r/elixir/
~r/elixir/

iex> "Elixir" =~ re
false

iex> "elixir" =~ re
true

Prvý test vráti false, pretože testovaný reťazec má prvé písmeno veľké, no výraz hľadá slovo elixir s malým e. Keďže Elixir používa regulárne výrazy podľa štandardu PCRE (Perl Compatible Regular Expressions), môžeme na koniec sigilu pripojiť modifikátor i, ktorým vypneme citlivosť na malé/veľké písmená (case sensitivity):

iex> re = ~r/elixir/i
~r/elixir/i

iex> "Elixir" =~ re
true

iex> "elixir" =~ re
true

Okrem toho Elixir poskytuje Regex API postavené na Erlangovej knižnici na prácu s regulárnymi výrazmi. V nasledujúcom príklade použijeme z tohto API funkciu Regex.split/2 (rozdelí reťazec podľa regulárneho výrazu), ktorej ako argumenty posunieme ~r sigil a reťazec, ktorý chceme rozdeliť:

iex> string = "100_000_000"
"100_000_000"

iex> Regex.split(~r/_/, string)
["100", "000", "000"]

Ako vidíme, z reťazca "100_000_000" sme jeho rozdelením podľa _ dostali zoznam podreťazcov.

Reťazce

Sigily ~s a ~S sa používajú na generovanie reťazcov. Napríklad:

iex> ~s/the cat in the hat on the mat/
"the cat in the hat on the mat"

iex> ~S/the cat in the hat on the mat/
"the cat in the hat on the mat"

Aký to má význam? Tento sigil nám napríklad umožňuje v prípade potreby použiť na ohraničenie reťazca iné oddeľovače, než štandardné ".

iex> ~s/Hello "world"/
"Hello \"world\""

iex> ~s/welcome to elixir #{String.downcase "school"}/
"welcome to elixir school"

iex> ~S/welcome to elixir #{String.downcase "school"}/
"welcome to elixir \#{String.downcase \"school\"}"

Zoznamy slov

Občas sa nám môže hodiť jednoduché vytvorenie zoznamu jednoslovných reťazcov pomocou sigilu ~w. Ušetríme čas, klávesnicu a kód bude o kúsok čitateľnejší:

iex> ~w/i love elixir school/
["i", "love", "elixir", "school"]

iex> ~W/i love elixir school/
["i", "love", "elixir", "school"]

Vidíme, že sigil rozdelil vstup na jednotlivé reťazce podľa prázdnych znakov (whitespace). Pri použití malého sigilu ~w navyše funguje interpolácia:

iex> ~w/i love #{'e'}lixir school/
["i", "love", "elixir", "school"]

iex> ~W/i love #{'e'}lixir school/
["i", "love", "\#{'e'}lixir", "school"]

Vlastné sigily

Jedným z cieľov pri návrhu jazyka Elixir bola jeho jednoduchá rozšíriteľnosť. Nie je teda prekvapujúce, že nám umožňuje aj ľahko si vytvoriť vlastné druhy sigilov. V nasledujúcom príklade si vytvoríme špeciálny sigil na konverziu reťazcov na veľké písmená. V Elixire už na tento účel existuje funkcia String.upcase/1, takže ju v našom sigile použijeme:


iex> defmodule MySigils do
...>   def sigil_u(string, []), do: String.upcase(string)
...> end

iex> import MySigils
nil

iex> ~u/elixir school/
ELIXIR SCHOOL

Najprv sme si definovali modul MySigils a vňom funkciu sigil_u. Použitím _u v názve funkcie hovoríme, že sa náš sigil má volať ~u (vstavaný sigil ~u neexistuje, takže si ho zaberieme). Funkcia musí akceptovať dva argumenty: vstup a zoznam.Zdieľaj túto stránku