Fork me on GitHub

Pattern Matching

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Pattern matching je dôležitou a mocnou vymoženosťou Elixiru. Umožňuje nám hľadať a vyberať jednoduché hodnoty, dátové štruktúry a dokonca aj funkcie. V tejto lekcii si ukážeme, ako ho používať.

Obsah

Match operator

Pripravení na prekvapko? V Elixire je operátor = v skutočnosti match operátorom. Pomocou neho môžeme nachádzať, vyberať a priraďovať časti vyhovujúce našim kritériam.

Nasledujúcim spôsobom matchneme hocičo (nešpecifikujeme žiadne kritériá) a priradíme to do premennej x:

iex> x = 1
1

Skúsme niečo zložitejšie:

iex> 1 = x
1
iex> 2 = x
** (MatchError) no match of right hand side value: 1

Druhý výraz zlyhal, pretože v premennej x už bola hodnota 1, takže nenastala zhoda (match).

Teraz to skúsme s nejakou kolekciou:

# Zoznamy
iex> list = [1, 2, 3]
iex> [1, 2, 3] = list
[1, 2, 3]
iex> [] = list
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]

iex> [1 | tail] = list
[1, 2, 3]
iex> tail
[2, 3]
iex> [2|_] = list
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]

# Tuples
iex> {:ok, value} = {:ok, "Successful!"}
{:ok, "Successful!"}
iex> value
"Successful!"
iex> {:ok, value} = {:error}
** (MatchError) no match of right hand side value: {:error}

Pin operator

Práve sme sa naučili, že match operátor vykoná priradenie, ak sa na jeho ľavej strane nachádza premenná. Niekedy je však toto chovanie (tzv. variable rebinding) nežiadúce - pre tieto prípady existuje v Elixire operátor pin: ^.

Keď pri pattern matchingu dáme pred premennú pin (^), tak tým Elixiru povieme, aby jej hodnotu len použil pri porovnávaní, no nemenil ju:

iex> x = 1
1
iex> ^x = 2
** (MatchError) no match of right hand side value: 2
iex> {x, ^x} = {2, 1}
{2, 1}
iex> x
2

Od verzie 1.2 podporuje Elixir používanie pinov v mapách a definíciách funkcií:

iex> key = "hello"
"hello"
iex> %{^key => value} = %{"hello" => "world"}
%{"hello" => "world"}
iex> value
"world"
iex> %{^key => value} = %{:hello => "world"}
** (MatchError) no match of right hand side value: %{hello: "world"}

Príklad použitia pinu v definícii funkcie:

iex> greeting = "Hello"
"Hello"
iex> greet = fn
...>   (^greeting, name) -> "Hi #{name}"
...>   (greeting, name) -> "#{greeting}, #{name}"
...> end
#Function<12.54118792/2 in :erl_eval.expr/5>
iex> greet.("Hello", "Sean")
"Hi Sean"
iex> greet.("Mornin'", "Sean")
"Mornin', Sean"

V príklade sme si definovali funkciu greet dvojitým spôsobom - ak ako prvý parameter prijme reťazec "Hello", vykoná sa prvá verzia tela, inak sa použije druhá.Zdieľaj túto stránku