Fork me on GitHub

Základy

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Setup, základné typy a operácie.

Obsah

Setup

Inštalácia Elixiru

Návod na inštaláciu pre každý OS sú k dispozícii na Elixir-lang.org v sekcii Installing Elixir.

Interaktívny mód

Elixir obsahuje nástroj iex, interaktívny shell (príkazový riadok), ktorý dovoľuje skúšať a vyhodnocovať rôzne výrazy a konštrukty v Elixire.

Začnime teda jeho spustením príkazom iex:

Erlang/OTP 20 [erts-9.0] [source] [64-bit] [smp:8:8] [async-threads:10] [hipe] [kernel-poll:false] [dtrace]

Interactive Elixir (1.5.1) - press Ctrl+C to exit (type h() ENTER for help)
iex>

Základné dátové typy

Celé číslo

iex> 255
255

Zabudovaná podpora pre binárne, oktalové (osmičkové) a hexadecimálne čisla:

iex> 0b0110
6
iex> 0o644
420
iex> 0x1F
31

Desatinné číslo

V Elixire vyžadujú desatinné čísla aspoň jednu číslicu pred desatinnou bodkou, sú 64 bitové a podporujú zápis exponentu pomocou znaku e:

iex> 3.14
3.14
iex> .14
** (SyntaxError) iex:2: syntax error before: '.'
iex> 1.0e-10
1.0e-10

Boolean

Elixir ma boolean hodnoty true a false; všetky hodnoty, okrem false a nil sú pravdivé (t.j. vyhodnotia sa ako true):

iex> true
true
iex> false
false

Atom

Atom je konštanta, ktorej meno je zároveň jej hodnotou. Ak poznáte Ruby, tak atom je ekvivalentom Symbolov:

iex> :foo
:foo
iex> :foo == :bar
false

Boolean hodnoty true a false sú zároveň atomami :true a :false.

iex> true |> is_atom
true
iex> :true |> is_boolean
true
iex> :true === true
true

Názvy modulov v Elixire sú tiež atomy. MyApp.MyModule je valídnym atomom, dokonca aj keď taký modul ešte nebol deklarovaný:

iex> is_atom(MyApp.MyModule)
true

Atomy sú užitočné aj pri používaní modulov z Erlangu, vrátane tých vstavaných. Napríklad takto by sme použili funkciu rand_bytes z Erlangového modulu crypto:

iex> :crypto.strong_rand_bytes 3
<<23, 104, 108>>

Reťazec

V Elixire sú reťazce enkódované v UTF-8 a ohraničené dvojitými úvodzovkami (double quotes):

iex> "Hello"
"Hello"
iex> "guľôčka"
"guľôčka"

Reťazce tiež podporujú zlomy riadkov a escapované sekvencie:

iex> "foo
...> bar"
"foo\nbar"
iex> "foo\nbar"
"foo\nbar"

Základné operácie

Aritmetické

Elixir podporuje základné operátory +, -, *, a / tak, ako by ste očakávali. Dôležitý detail: / vždy vráti Float (desatinné číslo):

iex> 2 + 2
4
iex> 2 - 1
1
iex> 2 * 5
10
iex> 10 / 5
2.0

Pre celočíselné delenie (a zvyšok po ňom) poskytuje Elixir tieto dve funkcie:

iex> div(10, 5)
2
iex> rem(10, 3)
1

Logické

V Elixire existujú tri základné logické operátory ||, &&, a ! - dokážu pracovať s ľubovoľnými typmi (keďže všetko okrem false a nil je pravdivé):

iex> -20 || true
-20
iex> false || 42
42

iex> 42 && true
true
iex> 42 && nil
nil

iex> !42
false
iex> !false
true

Ďalšie tri logické operátory vyžadujú, aby prvým operandom bola hodnota typu Boolean (true alebo false):

iex> true and 42
42
iex> false or true
true
iex> not false
true
iex> 42 and true
** (ArgumentError) argument error: 42
iex> not 42
** (ArgumentError) argument error

Porovnania

Elixir poskytuje všetky obvyklé porovnávacie operátory: ==, !=, ===, !==, <=, >=, < a >.

iex> 1 > 2
false
iex> 1 != 2
true
iex> 2 == 2
true
iex> 2 <= 3
true

Pre striktné porovnávanie celých a desatinných čísiel použite ===:

iex> 2 == 2.0
true
iex> 2 === 2.0
false

Dôležitou vlastnosťou Elixiru je, že umožňuje porovnať hodnoty akýchkoľvek dvoch typov, čo sa obzvlášť hodí pri zoraďovaní (sortingu). Nie je nutné učiť sa spamäti poradie typov pri sortingu, ale je dobré o ňom vedieť:

number < atom < reference < function < port < pid < tuple < map < list < bitstring

Toto môže viesť k niektorým zaujímavým a valídnym porovnaniam, aké v iných jazykoch nenájdete:

iex> :hello > 999
true
iex> {:hello, :world} > [1, 2, 3]
false

Interpolácia reťazcov

Ak ste niekedy používali Ruby, interpolácia reťazcov v Elixire vám nebude cudzia:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello #{name}"
"Hello Sean"

Spájanie reťazcov

Na spájanie reťazcov v Elixire slúži operátor <>:

iex> name = "Sean"
iex> "Hello " <> name
"Hello Sean"


Zdieľaj túto stránku