Fork me on GitHub

Riadiace štruktúry

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

In this lesson we will look at the control structures available to us in Elixir. V tejto lekcii sa pozrieme na riadiace štruktúry jazyka Elixir.

Obsah

if a unless

Na funkciu if ste už pravdepodobne narazili a ak ste pracovali s Ruby, poznáte aj unless. V Elixire fungujú úplne rovnako, no sú implementované ako makrá, nie sú to skutočné jazykové konštrukty. Ich implementáciu si môžete pozrieť v dokumentácii modulu Kernel.

Len pre pripomenutie: je dôležité si uvedomiť, že jediné hodnoty, ktoré Elixir vyhodnotí ako false (v angličtine sa používa výraz falsey), sú hodnoty nil a false. Všetko ostatné sa vyhodnotí ako true (truthy).

iex> if String.valid?("Hello") do
...>  "Valid string!"
...> else
...>  "Invalid string."
...> end
"Valid string!"

iex> if "a string value" do
...>  "Truthy"
...> end
"Truthy"

Použitie unless je analogické k if - pracuje opačne, t.j. ako if not:

iex> unless is_integer("hello") do
...>  "Not an Int"
...> end
"Not an Int"

case

Ak potrebujeme hodnotu porovnať s viacerými možnosťami (vzormi), môžeme použiť case:

iex> case {:ok, "Hello World"} do
...>  {:ok, result} -> result
...>  {:error} -> "Uh oh!"
...>  _ -> "Catch all"
...> end
"Hello World"

Špeciálna premenná _ má v case význam žolíka, teda matchne čokoľvek. Používa sa podobne, ako else alebo default vetva v iných jazykoch. Bez nej nám case vyhodí chybu, ak sa mu nepodarí matchnúť hodnotu do niektorej zo svojich vetiev:

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...> end
** (CaseClauseError) no case clause matching: :even

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...>  _ -> "Not Odd"
...> end
"Not Odd"

Keďže výraz case je založený na pattern matchingu, platia preň všetky jeho pravidlá a obmedzenia. Ak chceme matchovať oproti existujúcim premenným (t.j. nepriraďovať do nich), musíme použiť operátor pin (^):

iex> pie = 3.14 
3.14
iex> case "cherry pie" do
...>  ^pie -> "Not so tasty"
...>  pie -> "I bet #{pie} is tasty"
...> end
"I bet cherry pie is tasty"

Výborná vec, ktorú nám case umožňuje použiť, sú tzv. guard clauses (hraničné podmienky):

Nasledujúci príklad pochádza priamo z oficiálnej príručky Elixiru Getting Started.

iex> case {1, 2, 3} do
...>  {1, x, 3} when x > 0 ->
...>   "Will match"
...>  _ ->
...>   "Won't match"
...> end
"Will match"

Pozrite si príslušnú kapitolu v oficiálnej dokumentácii Expressions allowed in guard clauses.

cond

Keď potrebujeme vetviť na základe podmienok, nie hodnôt, použijeme cond - funguje to podobne ako séria else if v iných jazykoch:

Nasledujúci príklad pochádza priamo z oficiálnej príručky Elixiru Getting Started.

iex> cond do
...>  2 + 2 == 5 ->
...>   "Do tejto vetvy sa nedostaneme"
...>  2 * 2 == 3 ->
...>   "Ani do tejto"
...>  1 + 1 == 2 ->
...>   "No do tejto áno"
...> end
"No do tejto áno"

Podobne ako case aj cond vyhodí chybu, ak nenájde použiteľnú vetvu. V tom prípade musíme vytvoriť vetvu s podmienkou true, ktorá takéto prípady odchytí:

iex> cond do
...>  7 + 1 == 0 -> "Incorrect"
...>  true -> "Catch all"
...> end
"Catch all"


Zdieľaj túto stránku