Enum

Niektoré časti tohto prekladu môžu byť neaktuálne.
Viacero drobných zmien bolo pridaných do originálnej lekcie od poslednej aktualizácie.

Sada algoritmov pre iterovanie nad kolekciami.

Obsah

Enum

Modul Enum obsahuje viac ako 70 funkcií pre prácu s kolekciami. Všetky kolekcie, o ktoré sme spomínali v predchádzajúcej lekcii, okrem tuples, sú iterovateľné.

Táto lekcia pokrýva len zopár dostupných funkcii, ale môžeme ich preskúmať aj sami. Spravme malý experiment v IEx.

iex> Enum.__info__(:functions) |> Enum.each(fn({function, arity}) ->
...>   IO.puts "#{function}/#{arity}"
...> end)
all?/1
all?/2
any?/1
any?/2
at/2
at/3
...

Teraz vidíme, že máme obrovské množstvo funkcionality vďaka veľmi dobrému dôvodu. Iterovanie nad kolekciami je jadrom funkcionálneho programovania a veľmi užitočná vec. Pri použití s ďalšími výhodami Elixiru, ako je napríklad dokumentácia, ktorá nie je občanom druhej triedy, ako sme mohli vidieť, to môže byť tiež neuveriteľným posilnením pre vývojára.

Kompletný zoznam funkcií nájdete v oficiálnej dokumentácii modulu Enum. Na prácu s “lazy enumeration” môžeme použiť funkcie z modulu Stream.

all?

Funkcia all?/2, rovnako ako väčšina ostatných funkcií z modulu Enum, berie ako svoj argument funkciu, ktorú potom postupne aplikuje na všetky prvky kolekcie. V prípade all?/2, všetky prvky musia vrátiť true, inak funkcia vráti hodnotu false:

iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 3 end)
false
iex> Enum.all?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) > 1 end)
true

any?

Na rozdiel od predošlej funkcie, any?/2 vráti true vtedy, ak sa aspoň jeden prvok kolekcie vyhodnotí ako true:

iex> Enum.any?(["foo", "bar", "hello"], fn(s) -> String.length(s) == 5 end)
true

chunk_every

Keď potrebujete rozbiť kolekciu do niekoľkých menších skupín, chunk_every/2 je pravdepodobne funckia, ktorú hľadáte:

iex> Enum.chunk_every([1, 2, 3, 4, 5, 6], 2)
[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

Táto funkcia má niekoľko možností použitia, ale tu ich nebudeme rozoberať, môžete si ich pozrieť v oficiálnej dokumentácii tejto funkcie.

chunk_by

Ak potrebujete rozdeliť kolekciu do menších skupín na základe niečoho iného, než ich veľkosť, môžeme použiť funkciu chunk_by/2. Ako argumenty funkcia berie kolekciu a funkciu. Ak sa zmení vrátená hodnota funkcie, začne sa vytvárať ďalšia kolekcia:

iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"]]
iex> Enum.chunk_by(["one", "two", "three", "four", "five", "six"], fn(x) -> String.length(x) end)
[["one", "two"], ["three"], ["four", "five"], ["six"]]

map_every

Niekedy rozdeľovanie kolekcie nie je presne to čo potrebujeme. V tomto prípade, môže byť map_every/3 veľmi užitočná kde vykoná operáciu vo funkcii iba na každom ntom prvku, vždy začínajúc prvým:

# Vykonaj funkciu na každom treťom prvku
iex> Enum.map_every([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], 3, fn x -> x + 1000 end)
[1001, 2, 3, 1004, 5, 6, 1007, 8]

each

Často sa stretnete s potrebou prechádzať kolekciu bez toho, aby ste vracali nejakú novú hodnotu. V tomto prípade použijeme each/2:

iex> Enum.each(["one", "two", "three"], fn(s) -> IO.puts(s) end)
one
two
three
:ok

Pozn.: Funkcia each/2 vracia atóm :ok.

map

Aplikuje našu funkciu na každý prvok kolekcie a vytvorí novú kolekciu s hodnotami, ktoré vrátila funkcia:

iex> Enum.map([0, 1, 2, 3], fn(x) -> x - 1 end)
[-1, 0, 1, 2]

min

min/1 nájde najmenšiu hodnotu v kolekcii:

iex> Enum.min([5, 3, 0, -1])
-1

min/2 vykoná to isté, ale v prípade, že kolekcia je prázdna, dovoľuje nám špecifikovať funkciu, ktorá vráti minimálnu hodnotu.

iex> Enum.min([], fn -> :foo end)
:foo

max

max/1 vráti najväčšiu hodnotu v kolekcii:

iex> Enum.max([5, 3, 0, -1])
5

max/2 je pre max/1 to isté, ako je min/2 pre min/1:

Enum.max([], fn -> :bar end)
:bar

filter

Funkcia filter/2 nám umožní filtrovať kolekciu aby sme dostali len tie prvky, pre ktoré sa daná funkcia vyhodnotí ako true.

iex> Enum.filter([1, 2, 3, 4], fn(x) -> rem(x, 2) == 0 end)
[2, 4]

reduce

S reduce/3 môžeme našu kolekciu zredukovať na jedinú hodnotu. Spravíme to tým, že poskytneme funkcii počiatočnú hodnotu akumulátora (10 v príklade nižšie). Ak nedodáme žiadny akumulátor je použitý prvý prvok kolekcie:

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], 10, fn(x, acc) -> x + acc end)
16

iex> Enum.reduce([1, 2, 3], fn(x, acc) -> x + acc end)
6

iex> Enum.reduce(["a","b","c"], "1", fn(x,acc)-> x <> acc end)
"cba1"

sort

Na triedenie kolekcií máme k dispozícii dve sort funkcie.

sort/1 používa Erlangovo term ordering (triedenie podľa priority dátových typov) na určenie poradia prvkov:

iex> Enum.sort([5, 6, 1, 3, -1, 4])
[-1, 1, 3, 4, 5, 6]

iex> Enum.sort([:foo, "bar", Enum, -1, 4])
[-1, 4, Enum, :foo, "bar"]

Zatiaľ čo sort/2 nám umožňuje dodať vlastnú funkciu na určenie poradia prvkov:

# s triediacou funkciou
iex> Enum.sort([%{:val => 4}, %{:val => 1}], fn(x, y) -> x[:val] > y[:val] end)
[%{val: 4}, %{val: 1}]

# bez triediacej funkcie
iex> Enum.sort([%{:count => 4}, %{:count => 1}])
[%{count: 1}, %{count: 4}]

uniq_by

Môžeme použiť uniq_by/2 na odstránenie duplikátov z našich kolekcii:

iex> Enum.uniq_by([1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1], fn x -> x end)
[1, 2, 3]
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!