Fork me on GitHub

Funkcie

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

V Elixire, tak ako iných funkcionálnych jazykoch, sú funkcie ústredným konštruktom. Povieme si o rôznych typoch funkcií v Elixire, rozdieloch medzi nimi a ako ich používať.

Obsah

Anonymné funkcie

Ako naznačuje už ich názov, tieto funkcie nemajú priradené meno. V kapitole o Enum sme videli, že sa často odovzdávajú ako argumenty iným funkciám. Na definovanie anonymnej funkcie slúžia v Elixire kľúčové slová fn a end. Medzi nimi môžeme definovať ľubovoľné množstvo sád parametrov a tiel funkcií - oddelených operátorom ->.

Pozrime sa na jednoduchý príklad:

iex> sum = fn (a, b) -> a + b end
iex> sum.(2, 3)
5

Všimnite si, že anonymnú funkciu je nutné volať cez ..

Skratka &

Používanie anonymných funkcií je v Elixire natoľko bežné, že na ich definovanie existuje skrátený zápis pomocou &:

iex> sum = &(&1 + &2)
iex> sum.(2, 3)
5

Ako ste asi uhádli, v skrátenom zápise pristupujeme k parametrom cez &1 (prvý odovzdaný parameter), &2 (druhý odovzdaný parameter) atď.

Pattern matching

V Elixire nie je pattern matching obmedzený len na premenné - môže byť využitý aj v hlavičkách funkcií. Jeho aplikáciou na vstupné premenné sa určí, ktoré telo funkcie sa použije:

iex> handle_result = fn
...>  {:ok, result} -> IO.puts "Handling result..."
...>  {:error} -> IO.puts "An error has occurred!"
...> end

iex> some_result = 1
iex> handle_result.({:ok, some_result})
Handling result...

iex> handle_result.({:error})
An error has occurred!

V príklade sme si definovali funkciu s dvoma telami. Pri jej prvom volaní sa použilo prvé telo, keďže sme jej ako parameter poslali tuple v tvare {:ok, result}. Pri druhom volaní sa použilo druhé telo, keďže ako parameter od nás dostala tuple v tvare {:error}.

Pomenované funkcie

Druhým spôsobom, ako definovať funkciu, je priradiť jej už pri definícii meno, ktorým na ňu neskôr budeme odkazovať. Pri tomto spôsobe použijeme kľúčové slovo def vo vnútri nejakého modulu (o moduloch si povieme viac v ďalšej lekcii).

Funkcie definované v module sú k dispozícii pre použitie v iných moduloch. V Elixire sú moduly jedným z najdôležitejších stavebných blokov.

defmodule Greeter do
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

Ak má telo funkcie len jediný riadok, môžme použiť kratší zápis definície pomocou do::

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: "Hello, " <> name
end

Vyzbrojení pattern matchingom, vyskúšajme si rekurziu pomocou pomenovaných funkcií:

defmodule Length do
 def of([]), do: 0
 def of([_ | tail]), do: 1 + of(tail)
end

iex> Length.of []
0
iex> Length.of [1, 2, 3]
3

Privátne funkcie

Ak nechceme, aby naša funkcia mohla byť volaná z iných modulov, môžeme ju zadefinovať ako privátnu - takto ju bude možné volať len z vnútra jej vlastného modulu. Na definovanie privátnych funkcií slúži kľúčové slovo defp:

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: phrase <> name
 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.phrase
** (UndefinedFunctionError) undefined function: Greeter.phrase/0
  Greeter.phrase()

Volanie funkcie Greeter.phrase vyhodilo chybu, pretože bola definovaná ako privátna a my sme ju zavolali zvonka.

Hraničné podmienky

Hraničných podmienok (guards) sme sa krátko dotkli v kapitole o riadiacich štruktúrach. Teraz sa pozrieme na ich využitie pri definovaní pomenovaných funkcií.

Hraničné podmienky sú vyhodnocované hneď po tom, čo Elixir pattern matchingom vyberie jedno z definovaných tiel funkcie.

V nasledujúcom príklade máme dve funkcie s tou istou hlavičkou, no rôznymi hraničnými podmienkami testujeme typ argumentu:

defmodule Greeter do
 def hello(names) when is_list(names) do
  names
  |> Enum.join(", ")
  |> hello
 end

 def hello(name) when is_binary(name) do
  phrase() <> name
 end

 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

Prvé telo sa použije, ak je argument typu zoznam, druhé ak je argumentom reťazec.

Východiskové argumenty

Ak chceme, aby mal niektorý z argumentov funkcie východiskovú hodnotu, použijeme syntax argument \\ hodnota:

defmodule Greeter do
 def hello(name, language_code \\ "en") do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello("Sean", "en")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean", "es")
"Hola, Sean"

Problém môže nastať, ak nevhodne skombinujeme hraničné podmienky s východiskovými argumentami:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en") when is_list(names) do
  names
  |> Enum.join(", ")
  |> hello(language_code)
 end

 def hello(name, language_code \\ "en") when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

** (CompileError) def hello/2 has default values and multiple clauses, define a function head with the defaults

Elixir nevidí rád východiskové argumenty vo viacerých zhodných hlavičkách funkcie, pretože to môže byť mätúce. Riešenie spočíva v pridaní hlavičky s východiskovými argumentami, pričom z pôvodných hlavičiek východiskové argumenty odstránime:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en")
 def hello(names, language_code) when is_list(names) do
  names
  |> Enum.join(", ")
  |> hello(language_code)
 end

 def hello(name, language_code) when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"], "es"
"Hola, Sean, Steve"


Zdieľaj túto stránku