Fork me on GitHub

Mix

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Než sa pustíme do hlbokých vôd, je treba sa pozrieť na nástroj mix. Ak poznáte Ruby, mix vám bude pripomínať kombináciu nástrojov Bundler, RubyGems a Rake. Je kľúčovou súčasťou každého elixirového projektu a v tejto lekcii si ukážeme niekoľko jeho najdôležitejších funkcií. Vyčerpávajúci zoznam všetkých jeho možností získate príkazom mix help.

Doteraz sme pracovali len s interaktívnym príkazovým riadkom iex, ktorý však má svoje limity. Pri každom skutočnom projekte potrebujeme svoj kód rozdeliť do samostatných súborov v rôznych adresároch podľa ich významu. Mix nám s tým pomôže.

Obsah

Nový projekt

Pripravení na vytvorenie prvého elixirového projektu? Stačí spustiť mix new a mix nám vygeneruje kompletnú adresárovú štruktúru projektu spolu so základnými súbormi potrebnými pre rozbeh aplikácie:

$ mix new example

Z výstupu príkazu vidno, že boli vytvorené všetky štandardné adresáre a súbory:

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating config
* creating config/config.exs
* creating lib
* creating lib/example.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/example_test.exs

V tejto lekcii sa zameriame hlavne na súbor mix.exs. V ňom sa nachádza konfigurácia nášho projektu, jeho závislostí, verzií a prostredí pre beh. Po otvorení súboru v editore uvidíme niečo takéto (komentáre v kóde vynechávame v záujme stručnosti):

defmodule Example.Mixfile do
 use Mix.Project

 def project do
  [app: :example,
   version: "0.0.1",
   elixir: "~> 1.0",
   build_embedded: Mix.env == :prod,
   start_permanent: Mix.env == :prod,
   deps: deps]
 end

 def application do
  [applications: [:logger]]
 end

 defp deps do
  []
 end
end

V sekcii project definujeme meno projektu (app), špecifikujeme jeho verziu (version), použitú verziu jazyka Elixir (elixir) a nakoniec závislosti (deps).

Sekcia application slúži na špecifikovanie aplikácii (menších častí projektu, napríklad webserver, logger, databázový pool a podobne), ktoré náš projekt spúšťa a sú potrebné pre jeho beh.

Kompilácia

Mix je natoľko inteligentný, že dokáže sám zistiť, že sme niečo zmenili a treba to prekompilovať, no občas sa stane, že potrebujeme ručne skompilovať celý projekt. Vtedy stačí v kmeňovom adresári projektu spustiť príkaz mix compile:

$ mix compile

V našom projekte zatiaľ skoro nič nie je, takže kompilácia by mala prebehnúť rýchlo a bez problémov:

Compiled lib/example.ex
Generated example app

Pri prvej kompilácii vytvorí mix v projekte adresár _build, do ktorého uloží všetok skompilovaný kód. Keď sa do tohto adresára pozrieme, zbadáme našu skompilovanú aplikáciu: example.app.

Interaktívny režim

Niekedy by sa nám hodilo spustiť interaktívny príkazový riadok iex v kontexte nášho projektu. Našťastie, mix to umožňuje jednoduchým vytvorením iex session:

$ iex -S mix

Takto povieme iex-u, aby pri svojom spustení rešpektoval všetko, čo je uvedené v súbore mix.exs, tzn. natiahol závislosti, pripravil naše vlastné moduly, nastavil behové prostredie a podobne. Môžeme tak priamo z konzoly pracovať s našou bežiacou aplikáciou.

Závislosti

Náš projekt môže využívať rôzne externé balíčky - v tom prípade je nutné ich niekde explicitne zadefinovať, aby ich mix vedel stiahnuť a pridať do projektu.

V súbore mix.exs je definovaná funkcia deps, ktorá vracia zoznam balíčkov, na ktorých je projekt závislý. Prvkami tohto zoznamu sú tuple, ktoré obsahujú vždy meno balíčka (atom), jeho verziu (reťazec) a voliteľne aj pomocné parametre. Ak teda chceme pridať do projektu balíček, stačí pridať tuple do zoznamu, ktorý táto funkcia vracia.

Pozrime sa na ukážku z nejakého projektu so závislosťami, napríklad phoenix_slim:

def deps do
 [{:phoenix, "~> 1.1 or ~> 1.2"},
  {:phoenix_html, "~> 2.3"},
  {:cowboy, "~> 1.0", only: [:dev, :test]},
  {:slime, "~> 0.14"}]
end

Ako ste si zrejme domysleli, balíček cowboy je nutný len pri vývoji (development a testovaní (test), v ostrej prevádzke (production) ho nepotrebujeme.

Po pridaní závislostí do deps nám zostáva už len povedať mixu, aby ich stiahol (v Ruby tomu zodpovedá príkaz bundle install):

$ mix deps.get

To je všetko! Definovali a stiahli sme závislosti nášho projektu.

Prostredia

Mix, rovnako, ako Bundler, podporuje rôzne behové prostredia. Tri základné prostredia, s ktorými projekt ráta hneď po svojom vygenerovaní, sú:

V kóde zistíme aktívne prostredie funkciou Mix.env.

Behové prostredie môžeme nastaviť pomocou premennej operačného systému MIX_ENV, napríklad:

$ MIX_ENV=prod mix compile


Zdieľaj túto stránku