Fork me on GitHub

Kolekcie

Some contents of this translation may be outdated.
Several major changes were applied to the original lesson since the last update.

Listy, tuples, keywords, mapy, dictionaries a kombinátory.

Obsah

Zoznamy

Zoznamy (lists) sú jednoduché kolekcie hodnôt, ktoré môžu obsahovať viacero dátových typov. Môžu tiež obsahovať neunikátne hodnoty (t.j. prvky sa môžu opakovať):

iex> [3.14, :pie, "Apple"]
[3.14, :pie, "Apple"]

V Elixire sú zoznamy implementované ako lineárne zoznamy (linked lists). To znamená, že prístup k prvkom zoznamu je operácia so zložitosťou O(n) (lineárna zložitosť). Z tohto dôvodu je zvyčajne rýchlejšie nové prvky pridávať na začiatok zoznamu, než na jeho koniec:

iex> list = [3.14, :pie, "Apple"]
[3.14, :pie, "Apple"]
iex> ["π"] ++ list
["π", 3.14, :pie, "Apple"]
iex> list ++ ["Cherry"]
[3.14, :pie, "Apple", "Cherry"]

Spájanie zoznamov

Na spájanie zoznamov (list concatenation) slúži v Elixire operátor ++:

iex> [1, 2] ++ [3, 4, 1]
[1, 2, 3, 4, 1]

Odčítavanie zoznamov

Odčítanie zoznamov (list subtraction) sa robí operátorom --. Odčítanie hodnoty, ktorá v pôvodnom zozname neexistuje, je v poriadku:

iex> ["foo", :bar, 42] -- [42, "bar"]
["foo", :bar]

Head / Tail

Pri práci so zoznamami je veľmi bežné pristupovanie k tzv. Head a Tail zoznamu. Head (hlava) je prvý element zoznamu, Tail (chvost) je jeho zvyšok. Elixir nám na prístup k týmto častiam poskytuje dve užitočné funkcie hd a tl:

iex> hd [3.14, :pie, "Apple"]
3.14
iex> tl [3.14, :pie, "Apple"]
[:pie, "Apple"]

Naviac, ako si ukážeme v neskorších lekciách, sa na tento účel dá krásne použiť operátor | (cons):

iex> [head | tail] = [3.14, :pie, "Apple"]
[3.14, :pie, "Apple"]
iex> head
3.14
iex> tail
[:pie, "Apple"]

Tuples

Tuples sú podobné zoznamom, no v pamäti sú uložené ako súvislá oblasť. Vďaka tomu je prístup k ich prvkom veľmi rýchly, rovnako ako zisťovanie ich dĺžky (size). Na druhú stranu, modifikácia tuplov je náročná a pomalá, pretože nový (zmenený) tuple musí byť v pamäti kompletne prekopírovaný. Tuples definujeme pomocou zložených zátvoriek:

iex> {3.14, :pie, "Apple"}
{3.14, :pie, "Apple"}

Veľmi bežne sa tuples používajú ako návratové hodnoty z funkcií - v kapitole o pattern matchingu si ukážeme, ako veľmi užitočný mechanizmus to je:

iex> File.read("path/to/existing/file")
{:ok, "... contents ..."}
iex> File.read("path/to/unknown/file")
{:error, :enoent}

Keyword lists

Keyword lists (zoznamy kľúčových slov) a Mapy sú asociatívnymi kolekciami Elixiru. Obe dátové štruktúry implementujú modul Dict. Keyword listy sú zoznamami dvojprvkových tuplov, pričom prvým prvkom v každom tuple je vždy Atom. Z hľadiska výkonu sú na tom teda rovnako, ako zoznamy (rýchle čítanie, pomalé modifikácie):

iex> [foo: "bar", hello: "world"]
[foo: "bar", hello: "world"]
iex> [{:foo, "bar"}, {:hello, "world"}]
[foo: "bar", hello: "world"]

Pre keyword listy je charakteristické:

Pre tieto vlastnosti sú keyword listy najčastejšie využívané na odovzdávanie options (pomenovaných parametrov) do funkcií.

Mapy

Na uchovávanie informácií typu kľúč-hodnota (key-value store) slúžia v Elixire Mapy. Na rozdiel od keyword listov Mapy neudržujú poradie prvkov a môžme v nich ako kľúč použiť akýkoľvek dátový typ (t.j. nielen atom). Mapu definujeme syntaxou %{}:

iex> map = %{:foo => "bar", "hello" => :world}
%{:foo => "bar", "hello" => :world}

iex> map[:foo]
"bar"

iex> map["hello"]
:world

Od verzie 1.2 povoľuje Elixir použiť ako kľúče aj premenné:

iex> key = "hello"
"hello"

iex> %{key => "world"}
%{"hello" => "world"}

Keď do mapy pridáme prvok s rovnakým kľúčom, aký už v mape máme, nový prvok prepíše pôvodný.

iex> %{:foo => "bar", :foo => "hello world"}
%{foo: "hello world"}

Ako je vidno v predošlom príklade, pre mapy, ktorých kľúčami sú výhradne atomy, existuje špeciálna (kratšia) syntax:

iex> %{foo: "bar", hello: "world"}
%{foo: "bar", hello: "world"}

iex> %{foo: "bar", hello: "world"} == %{:foo => "bar", :hello => "world"}
true

A rovnako existuje skrátená syntax pre prístup k hodnotám v takýchto mapách a pre ich zmenu:

iex> map = %{foo: "bar", hello: "world"}
%{foo: "bar", hello: "world"}

iex> map.hello
"world"

iex> %{map | foo: "baz"}
%{foo: "baz", hello: "world"}


Zdieľaj túto stránku