Dokumentácia

Niektoré časti tohto prekladu môžu byť neaktuálne.
Viacero drobných zmien bolo pridaných do originálnej lekcie od poslednej aktualizácie.

Dokumentovanie kódu v Elixire.

Obsah

O dokumentovaní v Elixire

Čo všetko a ako podrobne komentovať a dokumentovať zostáva vo svete programovania stále otvorenou otázkou. Všetci sa však asi zhodneme na tom, že dokumentovanie kódu je dôležité pre nás samotných a aj ďalších ľudí, ktorí budú s našim kódom pracovať.

Elixir berie dokumentáciu ako svoju plnohodnotnú súčasť (first-class citizen) a ponúka rôzne funkcie pre jej generovanie a jednoduchý prístup k nej. Jadro jazyka ponúka viacero možností anotácie kódu, pozrime sa na základné tri:

 • # - pre inline komentáre
 • @doc - pre dokumentáciu funkcií
 • @moduledoc - pre dokumentáciu celých modulov

Inline komentáre

Najjednoduchším spôsobom dokumentácie kódu sú inline komentáre. Podobne ako v jazykoch Ruby a Python aj Elixir používa na ich označenie znak #:

# Outputs 'Hello, chum.' to the console.
IO.puts("Hello, " <> "chum")

Pri spracovaní tohto kódu Elixir riadok s komentárom odignoruje. Komentár kód nespomalí, no programátorovi ušetrí čas, ktorý by musel stráviť lúštením významu kódu. Treba ich však používať s mierou a nezneužívať ich na rozsiahlejšiu dokumentáciu.

Dokumentovanie modulov

Anotácia @moduledoc nám dovoľuje priamo v kóde zdokumentovať modul. Väčšinou sa používa hneď na začiatku modulu pod riadkom s deklaráciou defmodule:

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Poskytuje funkciu `hello/1` ktorá pekne pozdraví
 """

 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Dokumentáciu k modulu môžeme zobraziť v konzole IEx pomocnou funkciou h:

iex> c("greeter.ex", ".")
[Greeter]

iex> h Greeter

        Greeter

Poskytuje funkciu hello/1 ktorá pekne pozdraví

Dokumentovanie funkcií

Podobne ako pri moduloch, môžeme vytvárať aj dokumentáciou samotných funkcií - pomocou anotácie @doc. Je zvykom dokumentovať funkcie hneď nad ich definíciou:

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Vypíše pozdrav

 ## Parametre

  - name: reťazec s menom zdravenej osoby

 ## Príklady

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Keď naštartujeme IEx a zobrazíme si dokumentáciu k našej funkcii pomocou h, mali by sme vidieť niečo takéto:

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

`hello/1` Vypíše pozdrav

Parametre

  name: reťazec s menom zdravenej osoby

Príklady

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

iex>

Všimnime si, že v dokumentácii je možné používať formátovanie textu pomocou markdown syntaxe. Naša dokumentácia potom vyzerá veľmi prehľadne - či už priamo v konzole alebo vo vygenerovanej HTML verzii pri použití ExDoc.

Poznámka: Anotácia @spec je používaná pri statickej analýze kódu. Ak chcete vedieť viac, pozrite si lekciu Špecifikácie a typy.

ExDoc

ExDoc je oficiálny nástroj Elixiru, ktorý dokáže vygenerovať HTML dokumentáciu vášho Elixir projektu. Je dostupný ako open-source na GitHube.

Vyskúšajme si ExDoc. Potrebujeme Elixir projekt, takže si vytvorme nový pomocou Mixu:

$ mix new greet_everyone

* creating README.md
* creating .formatter.exs
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/greet_everyone.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/greet_everyone_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

  cd greet_everyone
  mix test

Run "mix help" for more commands.

$ cd greet_everyone

Teraz vytvoríme súbor lib/greeter.ex a skopírujeme doňho príklad z časti o dokumentovaní funkcií. Spustíme si IEx s načítaným projektom pomocou iex -S mix a skúsime zobraziť dokumentáciu funkcie hello/1 pomocou h:

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

 • name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

Inštalácia

Ak všetko prebehlo hladko, môžeme nainštalovať samotný ExDoc. V súbore mix.exs pridáme do závislostí projektu dva balíčky - :earmark a :ex_doc:

def deps do
 [{:earmark, "~> 0.1", only: :dev}, {:ex_doc, "~> 0.11", only: :dev}]
end

Pri oboch balíčkoch sme pomocou only: :dev špecifikovali, že ich nechceme sťahovať a kompilovať v produkčnom prostredí. Balíček Earmark je parser markdownu pre Elixir používaný ExDocom, ktorý nám umožňuje formátovať text dokumentácie vo vnútri @moduledoc a @doc na pekne vyzerajúce HTML.

Stojí však za zmienku, že nie sme nútení používať Earmark. Namiesto Earmarku môžeme použiť aj iné formátovače, ako Pandoc, Hoedown alebo Cmark - treba však siahnuť hlbšie do konfigurácie (detaily si môžete prečítať tu). V tomto tutoriáli však zostaneme pri Earmarku.

Generovanie dokumentácie

Pokračujeme tým, že spustíme dva nasledujúce príkazy:

$ mix deps.get # gets ExDoc + Earmark.
$ mix docs # makes the documentation.

Docs successfully generated.
View them at "doc/index.html".

Ak všetko prebehlo podľa plánu, mali by sme vidieť podobnú správu ako výstup v príklade vyššie. Teraz sa môžeme pozrieť na náš Mix projekt a mali by sme vidieť nový adresár s menom doc/. V ňom je naša vygenerovaná dokumentácia. Ak si otvoríme index stránku v prehliadači mali by sme vidieť niečo takéto:

ExDoc Screenshot 1

Vidíme, že text je vďaka Earmarku pekne naformátovaný.

ExDoc Screenshot 2

Teraz môžeme dokumentáciu nasadiť na GitHub, náš vlastný web, alebo na HexDocs (ak sme vytvorili verejný balíček).

Best Practices

Dokumentácia by mala dodržiavať pravidlá a postupy bežné v danom jazyku. Keďže je Elixir stále relatívne mladým jazykom, niektoré štandardy stále nie sú ustálené. Komunita sa však snaží zbierať a dokumentovať ustálené pravidlá na webe The Elixir Style Guide.

 • Vždy dokumentujte moduly
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Toto je dokumentácia modulu.
 """

end
 • Ak svoj modul nechcete dokumentovať, nevynechajte @moduledoc - pridajte aspoň prázdnu (false) anotáciu:
defmodule Greeter do
 @moduledoc false

end
 • Keď v dokumentácii modulu spomínate niektorú jeho funkciu, použite spätné apostrofy (backticks):
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 Tento modul obsahuje funkciu `hello/1`.
 """

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
 • Pod dokumentáciou vždy nechajte jeden voľný riadok:
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 Tento modul obsahuje funkciu `hello/1`.
 """

 alias Goodbye.bye_bye
 # a tak ďalej...

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
 • Používajte markdown, aby vaša dokumentácia boľa prehľadná a ľahko čitateľná či už v IEx alebo ExDocu.
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end
 • Pokúste sa do dokumentácie priložiť aj nejaké príklady použitia. Okrem iného vám to umožní vygenerovať automatické testy funkcií, modulov, či makier pomocou nástroja ExUnit.DocTest. Aby sme to mohli spraviť, musíme zavolať makro doctest/1 z test casov a napísať príklady zodpovedajúce pokynom v oficiálnej dokumentácii.
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!