Fork me on GitHub

Elixir School (Việt ngữ)

License

Các bài học về ngôn ngữ lập trình Elixir, lấy cảm hứng từ Scala School của Twitter.

Mọi tham gia đóng góp đều được trân trọng!

Giới thiệu Elixir

“Elixir là một ngôn ngữ lập trình hướng chức năng động thiết kế cho xây dựng ứng dụng với khả năng mở rộng và dễ bảo trì.” — elixir-lang.org

Elixir dựa trên nền tảng Erlang VM (BEAM) ổn định để xây dựng các hệ thống phân tán có khả năng chịu lỗi với độ trễ thấp.

Chức năng:


Contributors

loading...



Chia sẻ trang này