Translation Report - 47.18%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Cơ bản Basics Cơ bản 1.1.2 0.9.0 major
Cơ bản Collections Các tập dữ liệu 1.2.2 0.9.0 major
Cơ bản Comprehensions Comprehensions 1.1.0 0.9.0 major
Cơ bản Control Structures Cấu trúc điều khiển 1.1.1 0.9.1 major
Cơ bản Documentation Documentation 1.0.2 0.9.1 major
Cơ bản Enum Enum 1.4.0 0.9.0 major
Cơ bản Functions Hàm 1.0.2 0.9.1 major
Cơ bản IEx Helpers 1.0.1 missing
Cơ bản Custom Mix Tasks Tác vụ Mix tùy biến 1.0.2 0.9.1 major
Cơ bản Mix Mix 1.0.1 0.9.1 major
Cơ bản Modules Modules 1.2.0 0.9.1 major
Cơ bản Pattern Matching Pattern matching (so trùng mẫu) 1.0.2 0.9.0 major
Cơ bản Pipe Operator Pipe Operator 1.0.1 0.9.1 major
Cơ bản Sigils Sigils 1.0.1 0.9.0 major
Cơ bản Strings Strings 1.1.1 0.9.1 major
Cơ bản Testing Testing 1.1.1 0.9.1 major
Nâng cao Behaviours Behaviours 1.0.1 1.0.1 none
Nâng cao Concurrency Xử lý đồng thời 1.1.0 0.9.1 major
Nâng cao Erlang Interoperability Erlang Interoperability 1.0.1 0.9.1 major
Nâng cao Error Handling Xử Lý Lỗi 1.0.1 0.9.1 major
Nâng cao Executables File thực thi 1.0.1 0.9.1 major
Nâng cao GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1 patch
Nâng cao Metaprogramming Metaprogramming 1.0.2 0.9.1 major
Nâng cao OTP Concurrency OTP Concurrency 1.0.2 0.9.1 major
Nâng cao OTP Supervisors OTP Supervisors 1.1.1 0.9.1 major
Nâng cao Protocols 1.0.1 missing
Nâng cao Specifications and types Đặc tả và kiểu 1.0.2 1.0.2 none
Nâng cao Umbrella Projects Các dự án ô 1.0.1 0.9.1 major
Thư viện Benchee 1.0.1 missing
Thư viện Bypass 1.0.0 missing
Thư viện Guardian (Basics) Guardian (Cơ bản) 1.0.1 0.9.1 major
Thư viện Poolboy Poolboy 1.1.1 0.9.1 major
Cụ thể Debugging 1.0.1 missing
Cụ thể Ecto Ecto 1.2.0 0.9.1 major
Cụ thể Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1 major
Cụ thể Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 0.9.1 major
Cụ thể Mnesia Mnesia 1.0.0 0.9.0 major
Cụ thể Plug Plug 1.1.2 0.9.1 major
Home Elixir School Elixir School (Việt ngữ) 2.0.0 1.0.0 major