Translation Report - 47.18%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Cơ bản Basics Cơ bản 1.1.2 0.9.0
Cơ bản Collections Các tập dữ liệu 1.2.3 0.9.0
Cơ bản Comprehensions Comprehensions 1.1.0 0.9.0
Cơ bản Control Structures Cấu trúc điều khiển 1.1.1 0.9.1
Cơ bản Documentation Documentation 1.0.2 0.9.1
Cơ bản Enum Enum 1.4.0 0.9.0
Cơ bản Functions Hàm 1.1.0 0.9.1
Cơ bản IEx Helpers 1.0.1
Cơ bản Custom Mix Tasks Tác vụ Mix tùy biến 1.0.2 0.9.1
Cơ bản Mix Mix 1.0.1 0.9.1
Cơ bản Modules Modules 1.3.0 0.9.1
Cơ bản Pattern Matching Pattern matching (so trùng mẫu) 1.0.2 0.9.0
Cơ bản Pipe Operator Pipe Operator 1.0.1 0.9.1
Cơ bản Sigils Sigils 1.0.1 0.9.0
Cơ bản Strings Strings 1.1.1 0.9.1
Cơ bản Testing Testing 1.1.1 0.9.1
Nâng cao Behaviours Behaviours 1.0.1 1.0.1
Nâng cao Concurrency Xử lý đồng thời 1.1.0 0.9.1
Nâng cao Erlang Interoperability Erlang Interoperability 1.0.1 0.9.1
Nâng cao Error Handling Xử Lý Lỗi 1.0.1 0.9.1
Nâng cao Executables File thực thi 1.0.1 0.9.1
Nâng cao GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1
Nâng cao Metaprogramming Metaprogramming 1.0.2 0.9.1
Nâng cao OTP Concurrency OTP Concurrency 1.0.3 0.9.1
Nâng cao OTP Supervisors OTP Supervisors 1.1.1 0.9.1
Nâng cao Protocols 1.0.1
Nâng cao Specifications and types Đặc tả và kiểu 1.0.2 1.0.2
Nâng cao Umbrella Projects Các dự án ô 1.0.1 0.9.1
Thư viện Benchee 1.0.1
Thư viện Bypass 1.0.0
Thư viện Guardian (Basics) Guardian (Cơ bản) 1.0.1 0.9.1
Thư viện Poolboy Poolboy 1.1.1 0.9.1
Cụ thể Debugging 1.0.1
Cụ thể Ecto Ecto 1.2.0 0.9.1
Cụ thể Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1
Cụ thể Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 0.9.1
Cụ thể Mnesia Mnesia 1.0.0 0.9.0
Cụ thể Plug Plug 1.1.2 0.9.1
Home Elixir School Elixir School (Việt ngữ) 2.0.0 1.0.0