Translation Report - 39.18%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity
Home Elixir School Elixir School (Tiếng Việt) 2.0.0 2.0.0
Ecto Associations 1.2.2
Ecto Basics Basics 2.4.0 0.9.1
Ecto Changesets 1.2.2
Ecto Querying 1.2.0
Cơ bản Basics Cơ bản 1.3.0 0.9.0
Cơ bản Collections Các tập dữ liệu 1.3.1 0.9.0
Cơ bản Comprehensions Comprehensions 1.1.0 0.9.0
Cơ bản Control Structures Cấu trúc điều khiển 1.1.1 0.9.1
Cơ bản Date and Time 1.1.1
Cơ bản Documentation Documentation 1.1.1 0.9.1
Cơ bản Enum Enum 1.8.0 0.9.0
Cơ bản Functions Hàm 1.2.0 0.9.1
Cơ bản IEx Helpers 1.0.2
Cơ bản Custom Mix Tasks Tác vụ Mix tùy biến 1.2.0 0.9.1
Cơ bản Mix Mix 1.1.2 0.9.2
Cơ bản Modules Modules 1.4.1 0.9.2
Cơ bản Pattern Matching Pattern matching (so trùng mẫu) 1.0.2 0.9.0
Cơ bản Pipe Operator Pipe Operator 1.0.1 1.0.1
Cơ bản Sigils Sigils 1.0.2 0.9.0
Cơ bản Strings Strings 1.2.0 0.9.1
Cơ bản Testing Testing 1.2.0 0.9.1
Nâng cao Behaviours Behaviours 1.0.1 1.0.1
Nâng cao Concurrency Xử lý đồng thời 1.1.1 0.9.1
Nâng cao Erlang Interoperability Erlang Interoperability 1.0.2 0.9.1
Nâng cao Error Handling Xử Lý Lỗi 1.1.0 0.9.1
Nâng cao Executables File thực thi 1.0.2 0.9.1
Nâng cao GenStage GenStage 1.1.1 1.0.1
Nâng cao Metaprogramming Metaprogramming 1.0.3 0.9.1
Nâng cao OTP Concurrency OTP Concurrency 1.0.3 0.9.1
Nâng cao OTP Distribution 1.0.2
Nâng cao OTP Supervisors OTP Supervisors 1.1.1 0.9.1
Nâng cao Protocols 1.0.1
Nâng cao Specifications and types Đặc tả và kiểu 1.0.3 1.0.3
Nâng cao Umbrella Projects Các dự án ô 1.0.3 0.9.1
Thư viện Benchee 2.0.0
Thư viện Bypass 1.0.0
Thư viện Distillery (Basics) 2.0.4
Thư viện Guardian (Basics) Guardian (Cơ bản) 1.0.4 0.9.1
Thư viện Mox 1.0.1
Thư viện NimblePublisher 1.0.2
Thư viện Poolboy Poolboy 1.2.0 0.9.1
Thư viện StreamData 1.1.1
Cụ thể Debugging 1.1.3
Cụ thể Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1
Cụ thể Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.1 0.9.1
Cụ thể Mnesia Mnesia 1.2.0 0.9.0
Cụ thể Nerves 1.1.2
Cụ thể Plug Plug 2.2.0 0.10.0
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!