Translation Report - 38.94%

Section Original Title Translation Title Original Version Translation Version Version Severity Last Commit
Home Elixir School Elixir School (Việt ngữ) 2.0.0 1.0.0
Last Commit
Ecto Associations 1.1.0
Last Commit
Ecto Basics Basics 2.3.0 0.9.1
Last Commit
Ecto Changesets 1.1.1
Last Commit
Ecto Querying 1.0.1
Last Commit
Cơ bản Basics Cơ bản 1.2.1 0.9.0
Last Commit
Cơ bản Collections Các tập dữ liệu 1.2.5 0.9.0
Last Commit
Cơ bản Comprehensions Comprehensions 1.1.0 0.9.0
Last Commit
Cơ bản Control Structures Cấu trúc điều khiển 1.1.1 0.9.1
Last Commit
Cơ bản Date and Time 1.0.1
Last Commit
Cơ bản Documentation Documentation 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Cơ bản Enum Enum 1.5.0 0.9.0
Last Commit
Cơ bản Functions Hàm 1.2.0 0.9.1
Last Commit
Cơ bản IEx Helpers 1.0.1
Last Commit
Cơ bản Custom Mix Tasks Tác vụ Mix tùy biến 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Cơ bản Mix Mix 1.1.0 0.9.2
Last Commit
Cơ bản Modules Modules 1.4.0 0.9.1
Last Commit
Cơ bản Pattern Matching Pattern matching (so trùng mẫu) 1.0.2 0.9.0
Last Commit
Cơ bản Pipe Operator Pipe Operator 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Cơ bản Sigils Sigils 1.0.2 0.9.0
Last Commit
Cơ bản Strings Strings 1.2.0 0.9.1
Last Commit
Cơ bản Testing Testing 1.1.1 0.9.1
Last Commit
Nâng cao Behaviours Behaviours 1.0.1 1.0.1
Nâng cao Concurrency Xử lý đồng thời 1.1.0 0.9.1
Last Commit
Nâng cao Erlang Interoperability Erlang Interoperability 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Nâng cao Error Handling Xử Lý Lỗi 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Nâng cao Executables File thực thi 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Nâng cao GenStage GenStage 1.0.2 1.0.1
Last Commit
Nâng cao Metaprogramming Metaprogramming 1.0.2 0.9.1
Last Commit
Nâng cao Nerves 1.0.0
Last Commit
Nâng cao OTP Concurrency OTP Concurrency 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Nâng cao OTP Distribution 1.0.1
Last Commit
Nâng cao OTP Supervisors OTP Supervisors 1.1.1 0.9.1
Last Commit
Nâng cao Protocols 1.0.1
Last Commit
Nâng cao Specifications and types Đặc tả và kiểu 1.0.3 1.0.2
Last Commit
Nâng cao Umbrella Projects Các dự án ô 1.0.1 0.9.1
Last Commit
Thư viện Benchee 2.0.0
Last Commit
Thư viện Bypass 1.0.0
Last Commit
Thư viện Distillery (Basics) 2.0.1
Last Commit
Thư viện Guardian (Basics) Guardian (Cơ bản) 1.0.3 0.9.1
Last Commit
Thư viện Poolboy Poolboy 1.1.2 0.9.1
Last Commit
Thư viện StreamData 1.0.0
Last Commit
Cụ thể Debugging 1.0.1
Last Commit
Cụ thể Embedded Elixir (EEx) Embedded Elixir (EEx) 1.0.2 0.9.1
Last Commit
Cụ thể Erlang Term Storage (ETS) Erlang Term Storage (ETS) 1.1.0 0.9.1
Last Commit
Cụ thể Mnesia Mnesia 1.2.0 0.9.0
Last Commit
Cụ thể Plug Plug 2.2.0 0.10.0
Last Commit
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!