Współbieżność z OTP

Od ostatniej aktualizacji wprowadzono wiele zmian i tłumaczenie może być nieaktualne.
Od ostatniej aktualizacji wprowadzono kilka dużych zmian.

Poznaliśmy już abstrakcję do obsługi współbieżności, jaką oferuje Elixir. Czasami potrzebujemy większej kontroli nad tym, co się dzieje. Dlatego też Elixir ma obsługę zachowań OTP.

W tej lekcji skupimy się na istotniejszym elemencie: GenServer.

Spis treści

GenServer

Serwer OTP zawiera moduł zachowań GenServer, który implementuje zestaw wywołań zwrotnych (ang. callback). W dużym uproszczeniu GenServer to pętla, w której każda iteracja odpowiada obsłudze jednego żądania, które aktualizuje stan aplikacji.

Zademonstrujemy działanie GenServer, implementując prostą kolejkę.

By uruchomić GenServer, musimy go wystartować oraz obsłużyć procedurę inicjacji. W większości przypadków chcemy obsłużyć łączenie procesów, dlatego użyjemy GenServer.start_link/3. Przekażemy do modułu GenServer argumenty startowe i niewielki zestaw opcji. Argumenty zostaną przekazane do funkcji GenServer.init/1, która na ich podstawie utworzy początkowy stan aplikacji. W naszym przykładzie argumenty i stan początkowy będą takie same:

defmodule SimpleQueue do
 use GenServer

 @doc """
 Start our queue and link it. This is a helper function
 """
 def start_link(state \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, state, name: __MODULE__)
 end

 @doc """
 GenServer.init/1 callback
 """
 def init(state), do: {:ok, state}
end

Funkcje synchroniczne

Czasami zadania zlecane GenServer muszą być wykonywane w sposób synchroniczny, czyli wywołujemy funkcję i czekamy na rezultat. By sprostać temu wyzwaniu, musimy zaimplementować funkcję zwrotną GenServer.handle_call/3, która jako parametry przyjmuje:

 • żądanie,
 • PID procesu wywołującego,
 • stan.

W odpowiedzi musi zwrócić krotkę w postaci: {:reply, odpowiedź, stan}.

Wykorzystując dopasowania wzorców, możemy zdefiniować wiele różnych wywołań zwrotnych, w zależności od żądania i stanu. Pełna dokumentacja zawierająca listę parametrów i zwracanych wartości znajduje się w dokumentacji GenServer.handle_call/3.

By zademonstrować wywołanie synchroniczne, dodajmy do naszej kolejki, możliwość wyświetlenia zawartości i usunięcia jednej z wartości:

defmodule SimpleQueue do
 use GenServer

 ### GenServer API

 @doc """
 GenServer.init/1 callback
 """
 def init(state), do: {:ok, state}

 @doc """
 GenServer.handle_call/3 callback
 """
 def handle_call(:dequeue, _from, [value | state]) do
  {:reply, value, state}
 end

 def handle_call(:dequeue, _from, []), do: {:reply, nil, []}

 def handle_call(:queue, _from, state), do: {:reply, state, state}

 ### Client API / Helper functions

 def start_link(state \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, state, name: __MODULE__)
 end

 def queue, do: GenServer.call(__MODULE__, :queue)
 def dequeue, do: GenServer.call(__MODULE__, :dequeue)
end

Wystartujmy naszą aplikację SimpleQueue i przetestujmy nowe funkcjonalności:

iex> SimpleQueue.start_link([1, 2, 3])
{:ok, #PID<0.90.0>}
iex> SimpleQueue.dequeue
1
iex> SimpleQueue.dequeue
2
iex> SimpleQueue.queue
[3]

Funkcje asynchroniczne

Wywołania asynchroniczne są obsługiwane przez handle_cast/2. Działają podobnie jak handle_call/3, a jedynymi różnicami są brak PID wywołującego oraz to, że nie oczekujemy wartości zwracanej.

Zaimplementujmy dodawanie elementów do kolejki jako asynchroniczne. Dzięki temu, dodając element nie będziemy blokować działania programu:

defmodule SimpleQueue do
 use GenServer

 ### GenServer API

 @doc """
 GenServer.init/1 callback
 """
 def init(state), do: {:ok, state}

 @doc """
 GenServer.handle_call/3 callback
 """
 def handle_call(:dequeue, _from, [value | state]) do
  {:reply, value, state}
 end

 def handle_call(:dequeue, _from, []), do: {:reply, nil, []}

 def handle_call(:queue, _from, state), do: {:reply, state, state}

 @doc """
 GenServer.handle_cast/2 callback
 """
 def handle_cast({:enqueue, value}, state) do
  {:noreply, state ++ [value]}
 end

 ### Client API / Helper functions

 def start_link(state \\ []) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, state, name: __MODULE__)
 end

 def queue, do: GenServer.call(__MODULE__, :queue)
 def enqueue(value), do: GenServer.cast(__MODULE__, {:enqueue, value})
 def dequeue, do: GenServer.call(__MODULE__, :dequeue)
end

Spróbujmy użyć naszej nowej funkcjonalności:

iex> SimpleQueue.start_link([1, 2, 3])
{:ok, #PID<0.100.0>}
iex> SimpleQueue.queue
[1, 2, 3]
iex> SimpleQueue.enqueue(20)
:ok
iex> SimpleQueue.queue
[1, 2, 3, 20]

Więcej informacji znajdziesz w oficjalnej dokumentacji GenServer.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!