Struktury sterujące

Od ostatniej aktualizacji wprowadzono wiele zmian i tłumaczenie może być nieaktualne.
Od ostatniej aktualizacji wprowadzono kilka drobnych poprawek.

W tej lekcji przyjrzymy się strukturom sterującym dostępnym w Elixirze.

Spis treści

if i unless

Zapewne spotkałeś się już z if/2 w innych językach, a jeżeli znasz Ruby to unless/2 nie będzie ci obca. W Elixirze działają w podobny sposób, ale nie są elementem języka, a makrami; Ich implementacje znajdziesz w dokumentacji modułu jądra.

Przypomnijmy, że w Elixirze, jedynymi wartościami fałszywymi są nil i wartość logiczna false.

iex> if String.valid?("Hello") do
...>  "Valid string!"
...> else
...>  "Invalid string."
...> end
"Valid string!"

iex> if "a string value" do
...>  "Truthy"
...> end
"Truthy"

Użycie unless/2 jest takie samo jak if/2 tylko, że warunek działa w przeciwnym kierunku:

iex> unless is_integer("hello") do
...>  "Not an Int"
...> end
"Not an Int"

case

Jeżeli chcemy sprawdzić wiele różnych wzorców, to możemy użyć case:

iex> case {:ok, "Hello World"} do
...>  {:ok, result} -> result
...>  {:error} -> "Uh oh!"
...>  _ -> "Catch all"
...> end
"Hello World"

Zmienna _ jest niezbędnym elementem wyrażenia case. Bez niej, jeżeli nie będzie istnieć dopasowanie, program zwróci błąd:

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...> end
** (CaseClauseError) no case clause matching: :even

iex> case :even do
...>  :odd -> "Odd"
...>  _ -> "Not Odd"
...> end
"Not Odd"

Konstrukcja _ działa tak samo, jak else, czyli dopasuje “wszystko inne”.

Jako że case wykorzystuje dopasowanie wzorców, wszystkie zasady tam obowiązujące są zachowane. Jeżeli chcesz dopasować istniejącą zmienną, to musisz użyć operatora ^:

iex> pie = 3.14 
 3.14
iex> case "cherry pie" do
...>  ^pie -> "Not so tasty"
...>  pie -> "I bet #{pie} is tasty"
...> end
"I bet cherry pie is tasty"

Kolejną właściwością case jest wsparcie dla wyrażeń strażników:

Ten przykład pochodzi z oficjalnego przewodnika po języku Elixir Getting Started.

iex> case {1, 2, 3} do
...>  {1, x, 3} when x > 0 ->
...>   "Will match"
...>  _ ->
...>   "Won't match"
...> end
"Will match"

Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji, w języku angielskim, Expressions allowed in guard clauses.

cond

Jeżeli chcemy sprawdzić wiele warunków, ale nie są to wartości, to należy użyć cond; odpowiada on konstrukcjom else if czy elsif z innych języków:

Ten przykład pochodzi z oficjalnego przewodnika po języku Elixir Getting Started.

iex> cond do
...>  2 + 2 == 5 ->
...>   "This will not be true"
...>  2 * 2 == 3 ->
...>   "Nor this"
...>  1 + 1 == 2 ->
...>   "But this will"
...> end
"But this will"

Podobnie jak case, cond zwróci błąd, jeżeli żadne z wyrażeń nie będzie spełnione. By obsłużyć taką sytuację, możemy jako warunek podać true:

iex> cond do
...>  7 + 1 == 0 -> "Incorrect"
...>  true -> "Catch all"
...> end
"Catch all"

with

Konstrukcja with jest to forma, którą możemy użyć zamiast zagnieżdżonych wyrażeń case albo w sytuacji, gdy nie mogą być one powiązane w jednoznaczny sposób. Wyrażenie with składa się ze słowa kluczowego, generatora i wyrażenia.

Zajmiemy się jeszcze generatorami przy okazji omawiania list składanych, a na chwilę obecną jedyne co musimy wiedzieć to, że używają dopasowania wzorców, by połączyć elementy po prawej stronie <- z tymi po lewej.

Zacznijmy od prostego wyrażenia with:

iex> user = %{first: "Sean", last: "Callan"}
iex> with {:ok, first} <- Map.fetch(user, :first),
...>   {:ok, last} <- Map.fetch(user, :last),
...>   do: last <> ", " <> first
"Callan, Sean"

W przypadku gdy żadne z wyrażeń nie zostanie dopasowane, otrzymamy błąd:

iex> user = %{first: "doomspork"}
%{first: "doomspork"}
iex> with {:ok, first} <- Map.fetch(user, :first),
...>   {:ok, last} <- Map.fetch(user, :last),
...>   do: last <> ", " <> first
:error

Teraz przyjrzyjmy się większemu przykładowi bez with, a następnie zrefaktoryzujmy go:

case Repo.insert(changeset) do
 {:ok, user} ->
  case Guardian.encode_and_sign(user, :token, claims) do
   {:ok, jwt, full_claims} ->
    important_stuff(jwt, full_claims)

   error ->
    error
  end

 error ->
  error
end

Dzięki wprowadzeniu with nasz końcowy kod jest krótszy i łatwiejszy do zrozumienia:

with {:ok, user} <- Repo.insert(changeset),
   {:ok, jwt, full_claims} <- Guardian.encode_and_sign(user, :token, claims),
   do: important_stuff(jwt, full_claims)

Elixir od wersji 1.3 pozwala też na użycie else w wyrażeniu with:

import Integer

m = %{a: 1, c: 3}

a =
 with {:ok, res} <- Map.fetch(m, :a),
    true <- is_even(res) do
  IO.puts("Divided by 2 it is #{div(res, 2)}")
 else
  :error -> IO.puts("We don't have this item in map")
  _ -> IO.puts("It's not odd")
 end

Pozwala to na łatwiejszą obsługę błędów, która jest podobna do wyrażenia case. Przekazywana wartość to pierwsze niedopasowane wyrażenie.

Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!