Funkcje

Od ostatniej aktualizacji wprowadzono wiele zmian i tłumaczenie może być nieaktualne.
Od ostatniej aktualizacji wprowadzono kilka dużych zmian.

W Elixirze, tak jak w wielu innych językach funkcyjnych, funkcje należą do bytów podstawowych (ang. first class citizen). W tej lekcji poznamy rodzaje funkcji, różnice pomiędzy nimi oraz zastosowania.

Spis treści

Funkcje anonimowe

Jak sama nazwa wskazuje, funkcje anonimowe nie mają nazw. W lekcji Enum zobaczyliśmy, że funkcje często są przekazywane do innych funkcji jako parametry. Jeżeli chcemy zdefiniować funkcję anonimową w Elixirze musimy użyć słów kluczowych fn i end. Funkcja taka może posiadać wiele parametrów, które są oddzielone od jej ciała za pomocą znaku ->.

Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi:

iex> sum = fn (a, b) -> a + b end
iex> sum.(2, 3)
5

Znak & jako skrót

Funkcje anonimowe są tak często wykorzystywane, że istnieje skrócony sposób ich zapisu:

iex> sum = &(&1 + &2)
iex> sum.(2, 3)
5

Jak można się domyślić, w skróconej formie zapisu argumenty funkcji są dostępne jako &1,&2, &3, itd.

Dopasowanie wzorców

Dopasowanie wzorców w Elixirze nie jest ograniczone tylko do zmiennych. Może zostać wykorzystane do dopasowania funkcji na podstawie listy ich parametrów.

Elixir używa dopasowania wzorców, by odnaleźć pierwszy pasujący zestaw parametrów i wykonać połączony z nim kod:

iex> handle_result = fn
...>  {:ok, result} -> IO.puts "Handling result..."
...>  {:error} -> IO.puts "An error has occurred!"
...> end

iex> some_result = 1
iex> handle_result.({:ok, some_result})
Handling result...

iex> handle_result.({:error})
An error has occurred!

Funkcje nazwane

Możemy zdefiniować funkcję i nadać jej nazwę, by móc się do niej później odwołać. Robimy to w ramach modułu wykorzystując słowo kluczowe def. O modułach będziemy jeszcze mówić w kolejnych lekcjach. Teraz skupimy się na samych funkcjach.

Funkcje zdefiniowane w module są też domyślnie dostępne w innych modułach. Jest to szczególnie użyteczna cecha języka.

defmodule Greeter do
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

Możemy też zapisać funkcję w jednej linijce, wykorzystując wyrażenie do::

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: "Hello, " <> name
end

Wykorzystując naszą wiedzę o dopasowaniu wzorców, stwórzmy funkcję rekurencyjną:

defmodule Length do
 def of([]), do: 0
 def of([_ | tail]), do: 1 + of(tail)
end

iex> Length.of []
0
iex> Length.of [1, 2, 3]
3

Nazywanie i arność funkcji

Jak już wspominaliśmy wcześniej pełna nazwa funkcji jest kombinacją jej nazwy i arności (liczby argumentów). Można to rozumieć w następujacy sposób:

defmodule Greeter2 do
 def hello(), do: "Hello, anonymous person!"  # hello/0
 def hello(name), do: "Hello, " <> name    # hello/1
 def hello(name1, name2), do: "Hello, #{name1} and #{name2}"
                        # hello/2
end

iex> Greeter2.hello()
"Hello, anonymous person!"
iex> Greeter2.hello("Fred")
"Hello, Fred"
iex> Greeter2.hello("Fred", "Jane")
"Hello, Fred and Jane"

Wypisaliśmy pełne nazwy funkcji w komentarzach powyżej. Pierwsza z nich przyjmuje żadnego argumentu, zatem jest nazwana hello/0, druga przyjmuje jeden argument zatem nazwa to hello/1 i tak dalej. Nie należy mylić tego z przeciążaniem funkcji w innych językach. Każda z tych funkcji jest niezależna od innych. Dopasowanie wzorców, o którym przed chwilą mówiliśmy, zostanie zastosowane jedynie wtedy, gdy mamy wiele definicji funkcji o takich samych nazwach i liczbie argumentów.

Funkcje prywatne

Jeżeli nie chcemy, by inne moduły mogły wywołać naszą funkcję, możemy zdefiniować ją jako prywatną. Będzie można ją użyć tylko w module, w którym została stworzona. W Elixirze służy do tego słowo kluczowe defp:

defmodule Greeter do
 def hello(name), do: phrase <> name
 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.phrase
** (UndefinedFunctionError) function Greeter.phrase/0 is undefined or private
  Greeter.phrase()

Strażnicy

Pokrótce omówiliśmy strażników w lekcji o strukturach kontrolnych, a teraz przyjrzymy się bliżej, jak można wykorzystać ich w funkcjach. Elixir odszukując funkcję do wywołania, sprawdza warunki dla wszystkich strażników.

W poniższym przykładzie mamy dwie funkcje o takiej samej sygnaturze, ale wywołanie właściwej jest możliwe dzięki strażnikom testującym typ argumentu:

defmodule Greeter do
 def hello(names) when is_list(names) do
  names
  |> Enum.join(", ")
  |> hello
 end

 def hello(name) when is_binary(name) do
  phrase() <> name
 end

 defp phrase, do: "Hello, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

Argumenty domyślne

Jeżeli chcemy, by argument miał wartość domyślną, to należy użyć konstrukcji argument \\ wartość:

defmodule Greeter do
 def hello(name, language_code \\ "en") do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello("Sean", "en")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean")
"Hello, Sean"

iex> Greeter.hello("Sean", "es")
"Hola, Sean"

Należy uważać, łącząc mechanizmy strażników i domyślnych argumentów, ponieważ może to spowodować błędy kompilacji. Zobaczmy co stanie się, gdy połączymy nasze przykłady:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en") when is_list(names) do
  names
  |> Enum.join(", ")
  |> hello(language_code)
 end

 def hello(name, language_code \\ "en") when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

** (CompileError) iex:31: definitions with multiple clauses and default values require a header. Instead of:

  def foo(:first_clause, b \\ :default) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

one should write:

  def foo(a, b \\ :default)
  def foo(:first_clause, b) do ... end
  def foo(:second_clause, b) do ... end

def hello/2 has multiple clauses and defines defaults in one or more clauses
  iex:31: (module)

Domyślne argumenty nie są preferowane przez Elixira w mechanizmach dopasowania wzorców, ponieważ mogą być mylące. By temu zaradzić, możemy dodać dodatkową funkcję:

defmodule Greeter do
 def hello(names, language_code \\ "en")

 def hello(names, language_code) when is_list(names) do
  names
  |> Enum.join(", ")
  |> hello(language_code)
 end

 def hello(name, language_code) when is_binary(name) do
  phrase(language_code) <> name
 end

 defp phrase("en"), do: "Hello, "
 defp phrase("es"), do: "Hola, "
end

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"]
"Hello, Sean, Steve"

iex> Greeter.hello ["Sean", "Steve"], "es"
"Hola, Sean, Steve"
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!