Dokumentowanie kodu

Od ostatniej aktualizacji wprowadzono wiele zmian i tłumaczenie może być nieaktualne.
Od ostatniej aktualizacji wprowadzono kilka dużych zmian.

Jak dokumentować kod Elixira.

Spis treści

Adnotacje

Nie ważne jak wiele komentarzy piszemy i jak dobra jest dokumentacja, to zawsze jej jakość będzie niewystarczająca. Pomimo to wszyscy wiemy, że dokumentacja jest istotna zarówno dla nas samych, jak i dla osób, które pracują lub będą pracować z naszym kodem.

Elixir traktuje dokumentację jako byt podstawowy (ang. first-class citizen), oferując zestaw funkcji pozwalających na generowanie i pracę z dokumentacją w projekcie. Elixir dostarcza wiele różnych rozwiązań na poziomie kodu do tworzenia dokumentacji. Przyjrzyjmy się trzem z nich:

 • # - Służy do komentowania kodu.
 • @moduledoc - Pozwala na tworzenie dokumentacji modułów.
 • @doc - Pozwala na tworzenie dokumentacji poszczególnych funkcji.

Komentowanie kodu

Najprostszą metodą dokumentowania kodu są komentarze. Podobnie jak w Pythonie i Ruby, tak w Elixirze komentarz rozpoczyna się znakiem #, zwanym kratką albo hashem.

Popatrzymy na ten skrypt (greeting.exs):

# Outputs 'Hello, chum.' to the console.
IO.puts("Hello, " <> "chum.")

Gdy go uruchomimy, Elixir zignoruje wszystko od znaku # aż do końca linii, traktując jako nieistotny i nieinterpretowany element. Komentarz nie ma żadnej wartości ani nie wpływa na szybkość wykonania kodu. Jednakże pozwala innym zrozumieć nasz kod. Tego rodzaju komentarze powinny być używane z umiarem, ponieważ w dużej liczbie zaśmiecają kod i zamiast pomagać, mogą przeszkadzać. Niektórzy programiści w ogóle nie uważają tego rodzaju komentarzy za przydatne.

Dokumentowanie modułów

Adnotacja @moduledoc służy do dokumentowania modułów. Zazwyczaj umieszcza się ją w linii poniżej deklaracji defmodule na górze pliku. Poniższy przykład ilustruje użycie @moduledoc.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 Provides a function `hello/1` to greet a human
 """

 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

Dostęp do dokumentacji modułu w IEx jest możliwy z pomocą polecenia h.

iex> c("greeter.ex", ".")
[Greeter]

iex> h Greeter

        Greeter

Provides a function hello/1 to greet a human

Dokumentowanie funkcji

Elixir poza adnotacją pozwalającą na dokumentowanie modułów ma też adnotację służącą do dokumentowania poszczególnych funkcji. Adnotacja @doc jest umieszczana nad dokumentowaną funkcją.

defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end

W IEx za pomocą polecenia h możemy też dostać się do dokumentacji funkcji.

iex> c("greeter.ex")
[Greeter]

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

`hello/1` prints a hello message

Parameters

  name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

iex>

Zauważ jak za pomocą znaczników, umożliwiliśmy terminalowi sformatowanie dokumentacji. Poza tym, że fajnie to wygląda i jest nowatorskim rozwiązaniem w ekosystemie Elixira, to daje nam duże możliwości przy generowaniu HTML-a z pomocą narzędzia ExDoc.

ExDoc

ExDoc jest oficjalnym projektem zespołu Elixira służącym do generowania HTML-a (HyperText Markup Language) i dokumentacji online dla projektów tworzonych w Elixirze, które można znaleźć na GitHub. Na początek stwórzmy nowy projekt w mix-ie:

$ mix new greet_everyone

* creating README.md
* creating .gitignore
* creating mix.exs
* creating lib
* creating lib/greet_everyone.ex
* creating test
* creating test/test_helper.exs
* creating test/greet_everyone_test.exs

Your Mix project was created successfully.
You can use "mix" to compile it, test it, and more:

  cd greet_everyone
  mix test

Run "mix help" for more commands.

$ cd greet_everyone

Następnie skopiujmy adnotację @doc do pliku lib/greeter.ex i upewnijmy się, że nadal działa on z linii poleceń. Jako że pracujemy z mixem uruchommy IEx korzystając z polecenia iex -S mix i wpiszmy:

iex> h Greeter.hello

        def hello(name)

Prints a hello message

Parameters

 • name: String that represents the name of the person.

Examples

  iex> Greeter.hello("Sean")
  "Hello, Sean"

  iex> Greeter.hello("pete")
  "Hello, pete"

Instalacja

Wnioskując z powyższego komunikatu jesteśmy już gotowi by skonfigurować ExDoc. W pliku mix.exs musimy dodać dwie zależności :earmark i :ex_doc.

def deps do
 [{:earmark, "~> 0.1", only: :dev}, {:ex_doc, "~> 0.11", only: :dev}]
end

Podając opcję only: :dev mówimy mixowi, że nie chcemy pobierać i kompilować tych zależności na środowisku innym niż deweloperskie. Ale czym jest Earmark? Earmark jest to parser znaczników napisany dla Elixira, który służy ExDocowi na zamianę dokumentacji z adnotacji @moduledoc i @doc na elegancki kod HTML.

Oczywiście nie jesteśmy ograniczeni tylko do Earmarka. Jak chcesz możesz zamienić go na Pandoc, Hoedown albo Cmark; to wymaga trochę dodatkowej konfiguracji, o której poczytasz tutaj (ang.). Na potrzeby tej lekcji pozostaniemy jednak przy Earmarku.

Generowanie dokumentacji

Idąc dalej w linii poleceń wydajemy dwie komendy:

$ mix deps.get # pobiera ExDoc + Earmark.
$ mix docs # generuje dokumentację.

Docs successfully generated.
View them at "doc/index.html".

Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem powinieneś zobaczyć komunikat taki jak wyżej. Jeżeli zajrzymy teraz do naszego projektu to w katalogu doc/ odnajdziemy wygenerowaną dokumentację. Jeżeli otworzysz plik index.html w przeglądarce powinieneś zobaczyć:

ExDoc Screenshot 1

Jak widać Earmark stworzył z naszych znaczników dokumentację, a ExDoc wyświetla ją w czytelny sposób.

ExDoc Screenshot 2

Możemy ją teraz umieścić na GitHubie, naszej stronie, albo w serwisie HexDocs.

Dobre praktyki

Zasady tworzenia dokumentacji powinny być opisane w przewodniku dobrych praktyk języka. Jednakże Elixir jest jeszcze bardzo młodym językiem i wiele elementów jego ekosystemu musi zostać zestandaryzowanych, co oznacza, że dobre praktyki dla dokumentacji są tworzone przede wszystkim przez społeczność programistów. Można o tym poczytać, w dokumencie TheElixir Style Guide.

 • Zawsze dokumentuj moduły.
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 This is good documentation.
 """

end
 • Jeżeli nie załączasz dokumentacji, to nie zostawiaj jej pustej. Dopisz false do adnotacji:
defmodule Greeter do
 @moduledoc false

end
 • Jak odwołujesz się do funkcji w dokumentacji modułu, używaj apostrofów:
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 This module also has a `hello/1` function.
 """

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
 • Oddziel kod od @moduledoc pozostawiając wolną linię:
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...

 This module also has a `hello/1` function.
 """

 alias Goodbye.bye_bye
 # and so on...

 def hello(name) do
  IO.puts("Hello, " <> name)
 end
end
 • Używaj znaczników w dokumentowaniu funkcji by łatwiej było czytać ją w IEx lub ExDoc.
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 ...
 """

 @doc """
 Prints a hello message

 ## Parameters

  - name: String that represents the name of the person.

 ## Examples

   iex> Greeter.hello("Sean")
   "Hello, Sean"

   iex> Greeter.hello("pete")
   "Hello, pete"

 """
 @spec hello(String.t()) :: String.t()
 def hello(name) do
  "Hello, " <> name
 end
end
 • Podawaj przykłady w dokumentacji. Pozwoli to też na wygenerowanie testów automatycznych na ich podstawie z użyciem ExUnit.DocTest. By to zrobić, należy wywołać makro doctest/1, lecz dokumentacja musi spełniać pewne warunki opisane w oficjalniej dokumentacji narzędzia.
Caught a mistake or want to contribute to the lesson? Edit this page on GitHub!